Cài đặt cắt lỗ chốt lời trên app

I. CÀI ĐẶT CHO DEAL ĐANG MỞ

 • Tại màn hình Deal phái sinh đang mở, KH lựa chọn mục Cài lãi lỗ:

1. Cài đặt điều kiện theo tỷ lệ

Tỷ lệ lãi/lỗ: tỷ lệ cắt lỗ/chốt lời cần cài đặt tương ứng với khoảng điểm cắt lỗ của giá kích hoạt so với giá hòa vốn.

VD trên hình: Deal Mua (Long) 3HĐ mã VN30F2403 giá hòa vốn 1244.1, giá hiện tại 1225.0, tỷ lệ cắt lỗ -31% tỷ lệ chốt lời +44% Kích hoạt cắt lỗ khi lỗ -31% tương ứng khoảng cắt lỗ -75.2 điểm bằng lệnh Bán, giá kích hoạt 1168.94, giá đặt giá sàn 1139.4, khối lượng đặt 3HĐ, lỗ dự kiến -22,559,940 đồng. Kích hoạt chốt lời khi lãi +44% tương ứng khoảng chốt lời +106.8 điểm bằng lệnh Bán, giá kích hoạt 1350.88, giá đặt giá sàn 1139.4, khối lượng đặt 3HĐ, lãi dự kiến +32,020,560 đồng.

2. Cài đặt điều kiện theo khoảng điểm

Khoảng cắt lỗ/chốt lời: khoảng điểm cắt lỗ/chốt lời cần cài đặt tương ứng với tỷ lệ cắt lỗ của giá kích hoạt so với giá hòa vốn.

VD trên hình: Deal Mua (Long) 3HĐ mã VN30F2403 giá hòa vốn 1244.1, giá hiện tại 1226.3, khoảng cắt lỗ -67.9 điểm khoảng chốt lời +51 điểm Kích hoạt cắt lỗ khi lỗ -67.9 điểm tương ứng tỷ lệ cắt lỗ -28.01% bằng lệnh Bán, giá kích hoạt 1176.19, giá đặt giá sàn 1139.4, khối lượng đặt 3HĐ, lỗ dự kiến -20,385,065 đồng. Kích hoạt chốt lời khi lãi +51 điểm tương ứng khoảng chốt lời +21% điểm bằng lệnh Bán, giá kích hoạt 1295.09, giá đặt giá sàn 1139.4, khối lượng đặt 3HĐ, lãi dự kiến +15,284,936 đồng.

3. Tùy chỉnh đặt lệnh

Lệnh khớp ngay: Lệnh đóng deal khớp ngay với lệnh đối ứng giá tốt nhất đang có trên thị trường

 • Giá đặt = Giá trần với lệnh Mua

 • Giá đặt = Giá sàn với lệnh Bán

Loại lệnh theo giá tuỳ chọn: Lệnh đóng deal sẽ đặt theo giá có biên độ mà KH lựa chọn

 • KH nhập giá trị biên độ. Lệnh kích hoạt sẽ có Giá đặt = Giá kích hoạt + Biên độ

 • KH cần tự điều chỉnh giá trị mang dấu - hoặc dấu + theo nhu cầu

  Mang dấu -: giá đặt < giá kích hoạt

  Mang dấu +: giá đặt > giá kích hoạt

VD trong hình: Lệnh cắt lỗ sẽ được đặt với giá đặt 1171.69 biên độ -4.5 điểm so với giá kích hoạt 1176.19 Lệnh chốt lời sẽ được đặt với giá đặt 1297.39 biên độ 2.3 điểm so với kích hoạt 1295.09

Sau khi điều chỉnh các thông số, KH chọn lưu cài đặt, nhập mã OTP để xác nhận.

 • Hệ thống sẽ gửi thông báo pop-up xác nhận cài đặt thành công.

 • Để điều chỉnh lệnh chốt lời/cắt lỗ đã cài đặt, KH thao tác tương tự và thực hiện Lưu cài đặt.

KH có thể tùy chỉnh Cắt lỗ/Chốt lời theo các cài đặt khác nhau

II. CÀI ĐẶT MẶC ĐỊNH TRÊN TÀI KHOẢN

Tại màn hình deal phái sinh đang nắm giữ, KH chọn biểu tượng cài đặt

KH thực hiện cài đặt tùy chỉnh mục Cắt lỗ/Chốt lời theo Tỷ lệ hoặc Khoảng cắt lỗ, sau đó chọn Lưu cài đặt.

KH nhập mã sms OTP/smart OTP để xác nhận giao dịch

Thông báo cài đặt thành công.

Lưu ý: - Lệnh chốt lời sẽ chỉ kích hoạt khi Deal đang có lãi. - Lệnh cắt lỗ sẽ chỉ kích hoạt khi Deal đang lỗ. - Khi hệ thống đã kích hoạt lệnh chốt lời/cắt lỗ thì lệnh cắt lỗ/chốt lời đã đặt sẽ không được kích hoạt.


Last updated