Cài đặt lệnh

Xác nhận lệnh

Lựa chọn hiển thị hoặc không hiển thị hội thoại xác nhận đặt lệnh mỗi khi thực hiện giao dịch. Áp dụng với tất cả các loại lệnh (thường và điều kiện) bao gồm: Xác nhận Mua/Bán/Hủy/Sửa/Đóng Deal

Lưu khối lượng đặt

Tính năng cho phép lưu lại khối lượng đặt của lệnh thành công để đặt cho lần tiếp theo

Lưu giá đặt

Tính năng cho phép lưu lại giá đặt của lệnh thành công để đặt cho lần tiếp theo

Khi đã bật tính năng, KH quay lại màn hình Đặt lệnh nhập giá và khối lượng cần đặt. Sau khi xác nhận đặt lệnh thành công, hệ thống sẽ tự động nhập giá và khối lượng giống với lệnh vừa đặt.

Last updated