Lệnh điều kiện phái sinh

Stop Order là lệnh mua hoặc bán tại mức giá xác định trước. Khi giá thị trường thỏa mãn mức giá điều kiện đã cài đặt, lệnh sẽ được kích hoạt và tự động gửi vào sàn.

Để thực hiện cài đặt Lệnh điều kiện, KH thực hiện theo các bước sau:

1. Thực hiện trên App

Khách hàng sau khi chọn mã cổ phiếu ở danh mục hoặc gõ vào ô tìm kiếm, chọn tab "Lệnh điều kiện"

KH thao tác:

 • Điền giá điều kiện (khi giá ≥ hoặc ≤)

 • Chọn loại lệnh kích hoạt: LO, MTL

 • Điền giá đặt

 • Điền khối lượng

 • Thời gian hết ngày: Giờ và ngày cụ thể

 • Chọn lệnh mua/bán

 • Đảm bảo cọc còn lại thỏa mãn giá trị lệnh đặt

VD trên hình: Lệnh điều kiện Mua 1 hợp đồng mã VN30F2403 tỷ lệ cọc 18.48%, giá đặt 1195, giá stop 1190, thời hạn đến 14:30 ngày 31/01/2024. Diễn giải: Khi giá thị trường lớn hơn hoặc bằng 1190, hệ thống sẽ kích hoạt và gửi lên sàn lệnh Mua 1 hợp đồng mã VN30F2403 lệnh LO giá 1195.

KH chọn tiếp tục và Nhập mã xác thực OTP được gửi qua SMS hoặc lấy mã SmartOTP trên app EntradeX để xác nhận lệnh.

Ngay sau khi đặt lệnh thành công, lệnh sẽ được vào sổ lệnh điều kiện với trạng thái Chờ kích hoạt. KH có thể chọn hủy lệnh đã đặt. Khi giá trên thị trường thỏa mãn điều kiện của lệnh điều kiện thì lệnh sẽ chuyển từ trạng thái Chờ kích hoạt sang Đã kích hoạt tại sổ lệnh điều kiện. Lệnh điều kiện sẽ được kích hoạt trong phiên liên tục. Khi lệnh điều kiện được kích hoạt, tại sổ lệnh sẽ có 1 lệnh với mức giá đặt và khối lượng tương đương với lệnh điều kiện có trạng thái Chờ khớp.

2. Thực hiện trên Web

Để đặt lệnh điều kiện, KH chọn mã ở danh mục hoặc gõ vào ô tìm kiếm, mã sẽ được điền vào giao diện đặt lệnh. KH chọn tab "Lệnh điều kiện"

KH thao tác:

 • Điền giá stop: giá điều kiện (khi giá ≥ hoặc ≤)

 • Chọn loại lệnh kích hoạt: LO, MTL

 • Điền giá đặt

 • Điền khối lượng

 • Thời gian hết ngày: Giờ và ngày cụ thể

 • Chọn lệnh mua/bán

 • Đảm bảo cọc còn lại thỏa mãn giá trị lệnh đặt

VD trên hình: Lệnh điều kiện Bán 2 hợp đồng mã VN30F2406 tỷ lệ cọc 18.48%, giá đặt 1189.5, giá stop 1190, thời hạn đến 14:30 ngày 30/04/2024. Diễn giải: Khi giá thị trường nhỏ hơn hoặc bằng 1190, hệ thống sẽ kích hoạt và gửi lên sàn lệnh Bán 2 hợp đồng mã VN30F2406 lệnh LO giá 1189.5.

KH kiểm tra lại các thông tin của lệnh, sau khi thấy chính xác, chọn "Tiếp tục".

Nhập mã xác thực OTP được gửi qua SMS hoặc lấy mã SmartOTP trên app EntradeX để xác nhận lệnh.

Ngay sau khi đặt lệnh thành công, lệnh sẽ được vào sổ lệnh điều kiện với trạng thái Chờ kích hoạt. KH có thể chọn hủy lệnh đã đặt. Khi giá trên thị trường thỏa mãn điều kiện của lệnh điều kiện thì lệnh sẽ chuyển từ trạng thái Chờ kích hoạt sang Đã kích hoạt tại sổ lệnh điều kiện. Lệnh điều kiện sẽ được kích hoạt trong phiên liên tục. Khi lệnh điều kiện được kích hoạt, tại sổ lệnh sẽ có 1 lệnh với mức giá đặt và khối lượng tương đương với lệnh điều kiện có trạng thái Chờ khớp.

Lưu ý:

 • Lệnh điều kiện được kích hoạt trong phiên sẽ có thời hạn đến hết ngày giao dịch. Nếu hết ngày giao dịch mà lệnh chưa được khớp thì lệnh sẽ hết hiệu lực.

 • Lệnh điều kiện sẽ hết hiệu lực khi hết thời gian cài đặt mà lệnh chưa được kích hoạt, chưa được khớp khi đã hết ngày giao dịch.

Last updated