Lưu ký tại Công ty Chứng khoán khác

Trường hợp 1: Khách hàng đã được cấp sổ vui lòng mang Sổ cổ đông đến Công ty chứng khoán khác để thực hiện lưu ký

Trường hợp 2: Khách hàng chưa được cấp sổ vui lòng liên hệ với DNSE để kiểm tra và hỗ trợ.

Lưu ý:

  • Thông tin cổ đông của Khách hàng tại DNSE và Công ty Chứng khoán nhận lưu ký cổ phiếu phải trùng khớp.

  • Tài khoản tại Công ty Chứng khoán nhận lưu ký đã được kích hoạt tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Nếu thông tin cổ đông của KH chưa trùng khớp, vui lòng làm thực hiện thay đổi thông tin tại Tổ chức phát hành (“DNSE”) hoặc Công ty Chứng khoán theo thông tin cá nhân mới nhất. Khách hàng vui lòng liên hệ Công ty Chứng khoán Khách hàng đăng ký lưu ký để được hướng dẫn các thủ tục.

Last updated