ENTRADE X
Search
⌃K

Đặt lệnh PS trên App

KH có thể tìm kiếm mã hợp đồng quan tâm để đặt lệnh tại ô tìm kiếm.
KH có thể lựa chọn loại lệnh muốn thực hiện và điền giá (đối với lệnh LO), khối lượng sau đó chọn "Mua" hoặc "Bán". Thông tin chi tiết các loại lệnh, KH xem hướng dẫn Các loại lệnh trên thị trường.
Lưu ý:
  • Giá đặt: Giá cổ phiếu ghi theo định dạng được hiển thị là 1 chữ số sau dấu phảy.
  • Khối lượng: Từ 1 đến 500 hợp đồng/lệnh (Phần cọc còn lại là số tiền tối đa khách hàng có thể sử dụng mua hợp đồng phái sinh). Giới hạn vị thế với nhà đầu tư cá nhân là 5,000 hợp đồng và nhà đầu tư tổ chức là 10,000 hợp đồng.
KH có thể theo dõi trạng thái của lệnh tại màn hình Sổ lệnh. KH có thể chọn hủy lệnh theo nhu cầu