Trả nợ Deal

Khi Khách hàng có tiền mặt, để thực hiện trả nợ Deal để nâng tỉ lệ Deal, KH có thể thực hiện một trong các cách sau đây:

Ngay khi KH thực hiện trả nợ thành công, tỷ lệ Deal sẽ được cập nhật trên ứng dụng của Khách hàng.

Last updated