Sự kiện IPO-DNSE

MỤC LỤC

A. Hình thức IPO

B. Quy trình đặt mua cổ phần của DNSE

C. Quy chế đặt mua cổ phần của DNSE

D. Quy chế về việc thay đổi đơn đăng ký đặt mua


A. Hình thức IPO

Cổ Phiếu Phân Phối

Cổ Phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

Mã cổ phiếu dự kiến

DSE

Số lượng phân phối dự kiến

30.000.000 cổ phiếu

Tổ chức phát hành

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”)

Số lượng đặt mua tối thiểu của một NĐT

1.000 cổ phiếu

Bước khối lượng

100 cổ phiếu

Số lượng đặt mua tối đa của một NĐT

16.499.900 cổ phiếu (không quá 5% tổng vốn điều lệ của DNSE sau khi hoàn tất đợt phát hành)

Phương thức phân phối

Phương thức dựng sổ do DNSE tự Phân Phối

Giá Chào Bán Tối Thiểu:

30.000 VNĐ

Giá phân phối thành công (“Giá Chào Bán”)

Giá phân phối thành công (“Giá Chào Bán”) là giá đặt mua thấp nhất mà ở mức giá đó khối lượng chào bán được đăng ký mua hết. Giá Chào Bán được DNSE tính toán và do Hội đồng quản trị DNSE quyết định thông qua sau khi tổng hợp kết quả đăng ký đặt mua cổ phần từ các NĐT đã gửi Giấy Đăng ký Đặt Mua Cổ Phiếu.

Giá Đặt Mua

Là mức giá NĐT đề xuất trong Giấy Đăng ký Đặt Mua Cổ Phiếu và không được thấp hơn 30.000 đồng. NĐT sẽ không được phân bổ quyền mua trong trường hợp Giá Đặt Mua của NĐT thấp hơn Giá Chào Bán do DNSE công bố theo nguyên tắc tại Hướng Dẫn Đặt Mua Cổ Phiếu được đính kèm.

Bước giá

100 VNĐ.

Giá đặt mua liền sau Giá Chào Bán tối thiểu là 30.100 đồng/cổ phiếu, khoảng cách giữa các mức giá đặt mua liền sau liên tiếp là 100 đồng.

Nguyên tắc phân phối

Phân phối ưu tiên về giá có nghĩa là NĐT đặt mua với mức giá cao hơn sẽ được ưu tiên phân phối trước cho đến khi phân phối hết khối lượng cổ phiếu chào bán.

Trong trường hợp số cổ phiếu đặt mua tại mức Giá Chào Bán lớn hơn số cổ phần chào bán còn lại, cổ phiếu chào bán sẽ được phân phối cho các NĐT theo tỷ lệ đặt mua của NĐT.

Ví dụ: Tại mức Giá Chào Bán 31.000 đồng, số lượng cổ phiếu đặt mua là 5.000.000 cổ phiếu trong khi số lượng cổ phiếu còn lại để phân phối là 3.000.000 cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu sẽ phân phối cho NĐT Nguyễn Văn A được tính theo công thức:

Số lượng cổ phiếu ông A được phân phối =

(Số lượng cổ phiếu ông A đặt mua/ 5.000.000) x 3.000.000

Số lượng cổ phiếu phân phối cho các NĐT theo tỷ lệ sẽ được làm tròn xuống đến số hàng trăm.

Ví dụ: NĐT Nguyễn Văn A được quyền mua 10.244 cổ phiếu DSE theo tỷ lệ, thì NĐT này sẽ được phân phối 10.200 cổ phiếu DSE.

Trong trường hợp kết quả phân phối cuối cùng không đáp ứng điều kiện về “số lượng NĐT không phải là cổ đông lớn (không sở hữu quá 5% vốn điều lệ công ty sau đợt phân phối) được phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán là tối thiểu 100 NĐT”, thì Tổ Chức Phát Hành sẽ được ưu tiên dùng 100.000 cổ phiếu trong số 30.000.000 cổ phiếu được chào bán cho 100 Nhà đầu tư có mức giá đặt mua cao nhất và hợp lệ, mỗi Nhà đầu tư 1.000 cổ phiếu tại giá chào bán. Sau đó, các nhà đầu tư sẽ được phân phối số cổ phiếu còn lại theo nguyên tắc phân phối trên đây.

Ví dụ: Kết quả phân phối cuối cùng chỉ có 50 NĐT đặt giá tốt và trúng hết 30.000.000 cổ phiếu trong đợt phân phối này thì, DNSE sẽ được lấy 100.000 cổ phiếu trong 30.000.000 cổ phiếu, phân phối cho 100 NĐT thỏa mãn 3 tiêu chí sau: đặt giá cao nhất, hợp lệ và không trở thành cổ đông lớn sau khi được phân phối, để phân phối cho mỗi NĐT 1.000 cổ phiếu, để đảm bảo đủ số lượng NĐT. Số cổ phiếu còn lại, 29.900.000 cổ phiếu sẽ được phân phối cho 50 NĐT đặt giá tốt nói trên.

B. Quy trình đặt mua cổ phần của DNSE

I. Các mốc thời gian dự kiến

Bước Nội dung công việcThời gian (Ngày làm việc)

1

Ngày bắt đầu nhận đơn/yêu cầu đăng ký đặt mua (“Giấy Đăng Ký Đặt Mua Cổ Phiếu”) và tiền đặt cọc từ các nhà đầu tư (“NĐT”).

Từ 04/01/2024

2

Ngày cuối cùng nhận đơn/yêu cầu đăng ký đặt mua và tiền đặt cọc.

24/01/2024

3

Tổng hợp kết quả đăng ký đặt mua cổ phần từ các nhà đầu tư đã gửi Giấy Đăng Ký Đặt Mua Cổ Phiếu (“NĐT Đặt Mua”).

Từ 24 đến 25/01/2024

4

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) DNSE thông qua mức Giá Chào Bán (như được định nghĩa tại Mục I), danh sách các NĐT Đặt Mua được phân bổ cổ phần và tỉ lệ/khối lượng phân bổ cổ phần đặt mua cho từng NĐT đó.

25/01/2024

5

DNSE gửi Thông Báo Kết Quả Đặt Mua (như được định nghĩa dưới đây) cho NĐT Đặt Mua.

25/01/2024

6

NĐT Đặt Mua nhận được thông báo kết quả nhận phân bổ quyền mua một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phiếu đã đăng ký (“NĐT Đặt Mua Thành Công”) và thanh toán nốt số tiền mua theo khối lượng cổ phần được phân bổ.

Từ 25 đến 31/01/2024

7

HĐQT DNSE thông qua kết quả chào bán và Nộp Báo cáo Kết quả chào bán lên Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”)

Từ 01/02/2024 đến 02/02/2024

8

DNSE hoàn trả tiền cọc cho NĐT Đặt Mua không được phân bổ quyền mua và NĐT Đặt Mua Thành Công thanh toán dư tiền mua cổ phiếu (nếu có)

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày UBCKNN xác nhận nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán

9

DNSE bàn giao cổ phần hoặc Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần (“GCNSHCP”) cho NĐT Đặt Mua Thành Công đã hoàn tất (các) thủ tục đặt mua và thanh toán tiền mua cổ phần trong Đợt Phân Phối. Nhà đầu tư chính thức trở thành cổ đông của DNSE (“Cổ Đông”).

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày UBCKNN xác nhận nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán

Lưu ý: Mốc thời gian trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các mốc thời gian trên được hiểu là mốc ghi nhận thông tin tại DNSE (thời điểm DNSE nhận được hồ sơ hợp lệ hoặc DNSE ghi nhận số tiền đặt cọc tối thiểu đủ tại Tài Khoản Phong Tỏa). DNSE có quyền thay đổi các mốc thời gian của Đợt Phân Phối, bao gồm việc kết thúc Đợt Phân Phối sớm hơn dự kiến, hủy bỏ Đợt Phân Phối, gia hạn thời điểm kết thúc Đợt Phân Phối hoặc chấp nhận các Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu gửi sau thời điểm kết thúc thời gian đăng ký đặt mua cổ phiếu nêu tại Bước số 2 trên đây mà không cần thông báo trước hoặc xin chấp thuận của (các) nhà đầu tư hoặc người nhận bất kỳ của văn bản này. Các nhà đầu tư được khuyến khích gửi Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu sớm nhất có thể do Đợt Phân Phối có thể kết thúc tại bất kỳ thời điểm nào mà không có thông báo trước như vậy.

II. Hướng dẫn chi tiết phương thức đăng ký mua cổ phiếu

1. Bước 1: Đăng ký mua Cổ Phiếu Phân Phối

1.1. NĐT đăng ký mua Cổ Phiếu Phân Phối bằng 2 phương thức

a. NĐT đăng ký mua Cổ Phiếu Phân Phối bằng hình thức trực tuyến

NĐT đăng ký đặt mua Cổ Phiếu Phân Phối bằng hình thức trực tuyến được hiểu là việc NĐT truy cập website: http://dnse.com.vn/ipo hoặc đăng nhập vào ứng dụng điện tử trên điện thoại di động (App): https://entradex.dnse.com.vn/ipo để ký và gửi Giấy Đăng Ký Đặt Mua Cổ Phiếu qua hình thức giao dịch điện tử (các hệ thống tiếp nhận yêu cầu của NĐT trên đây được gọi chung là “Hệ Thống Giao Dịch”).

NĐT thực hiện các thủ tục nộp Hồ Sơ, định danh nhà đầu tư và cung cấp thông tin cần thiết để hoàn thiện Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu trên nền tảng Hệ Thống Giao Dịch theo hướng dẫn tại Phụ lục 01. Thông tin NĐT cần cung cấp về cơ bản bao gồm:

 • Thông tin định danh của NĐT;

 • Giá Đặt Mua của NĐT;

 • Khối lượng/Số lượng Cổ Phiếu Phân Phối NĐT đăng ký mua và Tổng giá trị giao dịch dự kiến tính theo Giá Đặt Mua;

 • Số Tiền Đặt Cọc của NĐT (bằng số và bằng tỷ lệ tương ứng tính trên tổng giá trị giao dịch dự kiến);

 • Tài khoản ngân hàng NĐT chỉ định để nhận tiền hoàn lại theo quy định tại Mục B.II.5.2; và

NĐT cung cấp các trường thông tin nêu trên trên Hệ Thống Giao Dịch, xác nhận và gửi (các) thông tin như vậy cùng với Hồ Sơ để hoàn tất việc gửi Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu thông qua cách thức mà Hệ Thống Giao Dịch quy định. Các trường thông tin như vậy, dù được thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử, thông điệp dữ liệu (từng phần thông tin hay một thể thông điệp) hay (một) chứng từ giao dịch điện tử hoàn chỉnh được trích xuất và tạo lập dựa trên thông tin NĐT đã điền, cung cấp và xác nhận gửi đi, khi tập hợp lại một cách đầy đủ các trường dữ liệu như nêu trên đều sẽ được coi là (một) Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu có giá trị pháp lý tương đương với Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu dưới dạng văn bản giấy và được ký bằng chữ ký tươi của NĐT.

Trong trường hợp NĐT gặp khó khăn trong quá trình đăng ký, vui lòng liên hệ với DNSE theo các thông tin như sau:

(i) Đối với NĐT sử dụng Entrade X để đăng ký đặt mua:

Hướng dẫn đăng ký đặt mua chi tiết tại đây

Sau khi nộp đơn thành công, NĐT có thể theo dõi hồ sơ đăng ký đặt mua khi đăng nhập vào tài khoản được sử dụng để nộp đơn đăng ký trên ứng dụng Entrade X hoặc website https://entradex.dnse.com.vn/ để:

 • Theo dõi trạng thái hồ sơ và trạng thái thanh toán

 • Sửa thông tin đặt mua

 • Hoàn thành thanh toán cọc và thanh toán tiền mua còn lại khi đặt mua thành công

 • Tải PDF Đơn đăng ký đặt mua cổ phiếu

(ii) Đối với NĐT không sử dụng Entrade X để đăng ký đặt mua:

Hướng dẫn đăng ký đặt mua chi tiết tại đây

Sau khi nộp đơn thành công, NĐT sẽ nhận được email thông báo, gồm website tra cứu hồ sơ kèm thông tin đăng nhập để theo dõi hồ sơ. Tại đây, NĐT có thể:

 • Theo dõi trạng thái hồ sơ và trạng thái thanh toán

 • Sửa thông tin đặt mua

 • Hoàn thành thanh toán cọc và thanh toán tiền mua còn lại khi đặt mua thành công

 • Tải PDF Đơn đăng ký đặt mua cổ phiếu.

(iii) Thông tin hỗ trợ:

Trong trường hợp NĐT gặp khó khăn trong quá trình đăng ký, vui lòng liên hệ với Phòng Dịch vụ Khách hàng DNSE theo các kênh dưới đây:

 • Trực tuyến - Zalo OA: https://zalo.me/chungkhoandnse - Facebook: https://www.facebook.com/ChungkhoanDNSE - Email: hello@dnse.com.vn - Tổng đài: 0247.1089.234.

 • Trực tiếp - Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE – Trụ sở Hà Nội Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63 – 65 Ngô Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam Số điện thoại: 0247.1089.234 - Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE - Chi nhánh Hồ Chí Minh Địa chỉ: C-00.01, Toà nhà Sarina, Số 62 Hoàng Thế Thiện, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Số điện thoại: 0287.105.9988.

b. NĐT đăng ký mua Cổ Phiếu Phân Phối bằng phương thức nộp hồ sơ đăng ký mua bằng văn bản giấy, thực hiện theo 2 cách sau đây

(i) Nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng của DNSE: NĐT nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký mua Cổ Phiếu Phân Phối tại DNSE tại 2 địa điểm, cụ thể:

 • Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE – Trụ sở Hà Nội Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63 – 65 Ngô Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam Số điện thoại: 0247.1089.234

 • Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE - Chi nhánh Hồ Chí Minh Địa chỉ: C-00.01, Toà nhà Sarina, Số 62 Hoàng Thế Thiện, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Số điện thoại: 0287.105.9988.

hoặc,

(ii) Nộp hồ sơ từ xa: NĐT nộp hồ sơ đăng ký mua Cổ Phiếu Phân Phối bằng hình thức từ xa: Hồ sơ cần được để trong phong bì dán kín, ghi rõ bên ngoài “Hồ sơ đăng ký mua Cổ Phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE”. Hồ sơ gửi qua đường bưu điện theo phương thức có đảm bảo đến trụ sở hoặc chi nhánh của Công ty cổ phần chứng khoán DNSE với thông tin địa chỉ nêu trên không trễ hơn 16h00 ngày 24/01/2024.

1.2. Hồ sơ đăng ký mua Cổ Phiếu Phân Phối

a. Nhà đầu tư trong nước

Hồ sơ đăng ký mua Cổ Phiếu Phân Phối cụ thể đối với các đối tượng NĐT trong nước như sau:

(i) Nhà đầu tư cá nhân trong nước:

STTTài liệuSố lượngQuy cách

1

CMND/CCCD

(còn hạn đến ngày NĐT nộp Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu)

01

 • Trường hợp NĐT nộp trực tiếp tại quầy, NĐT xuất trình bản gốc tại quầy, nhân viên của DNSE sẽ photo lưu hồ sơ.

 • Trường hợp NĐT nộp từ xa: bản photo CMND/CCCD trùng khớp với thông tin đã mở tài khoản tại Công ty chứng khoán hoặc bản sao y công chứng CMND/CCCD với khách hàng chưa có tài khoản tại DNSE .

2

Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu theo mẫu

01

Trường hợp NĐT nộp trực tiếp hoặc từ xa, Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu hợp lệ, đã điền đầy đủ thông tin, chữ ký tươi phải trùng khớp với chữ ký mở tài khoản (nếu đã có tài khoản chứng khoán tại DNSE), ký ghi rõ họ tên và ngày ký và điền đầy đủ các trường thông tin trên Giấy Đăng Ký đó.

3

Ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền

01

Áp dụng cho Trường hợp NĐT nộp trực tiếp hoặc từ xa: Bản sao/ảnh chụp ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền.

Trường hợp NĐT thực hiện đăng ký mua Cổ Phiếu Phân Phối bằng hình thức trực tuyến, NĐT chụp ảnh rõ nét CMND/CCCD và thực hiện theo hướng dẫn của DNSE (ii) Nhà đầu tư tổ chức trong nước:

STTTài liệuSố lượngQuy cách

1

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương

01

Bản sao có công chứng/chứng thực

2

Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục kèm theo bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền, trừ trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức

01

 • Giấy ủy quyền: Bản gốc/bản sao có công chứng, chứng thực.

 • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu: Bản sao đóng dấu có công chứng, chứng thực hoặc xuất trình bản gốc tại quầy và nhân viên DNSE sẽ photo lưu hồ sơ.

3

Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu theo mẫu

01

Bản gốc, được điền đầy đủ thông tin, có chữ ký tươi và đóng dấu công ty, trong đó ghi rõ họ tên Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp lệ (nếu có).

4

Ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền

01

Áp dụng cho Trường hợp NĐT nộp trực tiếp hoặc từ xa: Bản sao/ảnh chụp ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền.

b. Nhà đầu tư nước ngoài

Hồ sơ đăng ký mua Cổ Phiếu Phân Phối cụ thể đối với các đối tượng nhà đầu tư nước ngoài như sau: (i) Nhà đầu tư cá nhân nước ngoài:

STTTài liệuSố lượngQuy cách

1

Hộ chiếu

01

Bản sao công chứng/chứng nhận lãnh sự/hợp pháp hóa lãnh sự

2

Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu theo mẫu

01

Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu hợp lệ, đã điền đầy đủ thông tin, chữ ký tươi trùng khớp với chữ ký mở tài khoản, ký ghi rõ họ tên và ngày ký

3

Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp

01

Bản sao có xác nhận của ngân hàng lưu ký hoặc công ty chứng khoán nơi NĐT nước ngoài mở tài khoản lưu ký.

4

Giấy xác nhận về việc mở tài khoản thanh toán hợp lệ tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần phải thông qua tài khoản này.

01

Bản gốc giấy xác nhận do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán xác nhận.

5

Ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền

01

Áp dụng cho Trường hợp NĐT nộp trực tiếp hoặc từ xa: Bản sao/ảnh chụp ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền

(ii) Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài:

STTTài liệuSố lượngQuy cách

1

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương

01

Bản sao công chứng/chứng nhận lãnh sự/hợp pháp hóa lãnh sự

2

Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục kèm theo bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền, trừ trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức

01

 • Giấy ủy quyền: Bản gốc/bản sao có công chứng, chứng thực

 • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu: Bản sao có công chứng, chứng thực của Công ty đăng ký mua

3

Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu theo mẫu

01

Được điền đầy đủ thông tin, có chữ ký tươi, đóng dấu và ghi rõ họ tên Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp lệ (nếu có) ký kết văn bản.

4

Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp

01

Bản sao có xác nhận của ngân hàng lưu ký hoặc công ty chứng khoán nơi NĐT nước ngoài mở tài khoản lưu ký

5

Giấy xác nhận về việc mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần phải thông qua tài khoản này.

01

Bản gốc giấy xác nhận do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán xác nhận.

6

Ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền

01

Áp dụng cho Trường hợp NĐT nộp trực tiếp hoặc từ xa: Bản sao/ảnh chụp ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền

2. Bước 2: Thanh toán tiền cọc mua Cổ Phiếu

2.1. Giá trị tiền đặt cọc mua Cổ Phiếu Phân Phối:

Số tiền đặt cọc có giá trị tối thiểu là 10% (mười phần trăm) tổng giá trị tiền đặt mua cổ phiếu tính theo Giá Đặt Mua và số lượng Cổ Phiếu Phân Phối mà NĐT đăng ký được ghi trong Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu của NĐT đó (“Tiền Đặt Cọc”).

2.2. Thời hạn thanh toán Tiền Đặt Cọc

a. NĐT cá nhân/tổ chức cần nộp Tiền Đặt Cọc muộn nhất vào 16h00 cùng ngày nộp Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu hoặc muộn nhất trước 16h00 ngày 24/01/2024.

b. Hạn cuối cùng nhận Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu và nộp Tiền Đặt Cọc: 16h00 ngày 24/01/2024.

2.3. Chỉ dẫn thanh toán

a. Trường hợp NĐT nộp Hồ Sơ theo hình thức trực tiếp như nêu tại Mục B.II.1.1.b, NĐT vui lòng chuyển số tiền có giá trị bằng Tiền Đặt Cọc vào tài khoản phong tỏa nhận tiền đặt mua Cổ Phiếu Phân Phối của DNSE (“Tài Khoản Phong Tỏa”) có thông tin và theo hướng dẫn sau:

 • Chủ tài khoản thụ hưởng: Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE

 • Số tài khoản: 79796886

 • Mở tại: Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Hà Nội

 • Nội dung: [Tên NĐT] [Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/DKKD] đặt cọc mua [Số lượng cổ phiếu mua] cổ phiếu DSE

b. Trường hợp NĐT nộp Hồ Sơ theo hình thức trực tuyến như nêu tại Mục B.II.1.1.a và lựa chọn nộp tiền qua ngân hàng sẽ được thực hiện như sau:

 • Đơn vị thụ hưởng: Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE (CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DNSE)

 • Số tài khoản: mỗi khách hàng sẽ được cấp 1 Tài khoản định danh (Virtual Account) khi người dùng thực hiện chuyển tiền, tiền sẽ vẫn được ghi nhận vào Tài Khoản Phong Tỏa có thông tin tài khoản như tại Mục B.II.2.3.(a) trên đây và DNSE sẽ căn cứ vào tài khoản định danh để xác định yêu cầu nộp cho đơn đăng ký mua cổ phiếu nào nhằm hạn chế tối đa việc nhầm lẫn trong quá trình thanh toán của khách hàng so với cách truyền thống.

 • Nội dung chuyển khoản: Là nội dung được sinh tự động từ DNSE dùng làm căn cứ pháp lý để truy vết từ bản sao kê của ngân hàng và không được phép sửa đổi bởi NĐT. Ví dụ: Coc [ty le coc] phan tram don dat mua IPO DNSE 12345xxxxx

c. Trường hợp NĐT nộp Tiền Đặt Cọc theo hình thức trực tuyến và lựa chọn nộp tiền từ tài khoản giao dịch chứng khoán của NĐT mở tại DNSE (“Tài Khoản Chứng Khoán”) sẽ được thực hiện như sau:

 • DNSE thực hiện cắt tiền từ Tài Khoản Chứng Khoán để thanh toán Tiền Đặt Cọc. Thời điểm ghi nhận NĐT hoàn tất việc nộp Tiền Đặt Cọc là thời điểm DNSE thực hiện cắt tiền của NĐT từ Tài Khoản Chứng Khoán thành công với tổng giá trị số tiền được trích/chuyển bằng với giá trị Tiền Đặt Cọc NĐT yêu cầu thanh toán theo Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phần.

 • DNSE sẽ thực hiện chuyển tiền đã cắt từ Tài Khoản Chứng Khoán và chuyển vào tài khoản phong tỏa nhận tiền đặt mua Cổ Phiếu Phân Phối của DNSE với thông tin như sau:

  ○ Tài khoản nhận tiền: Là Tài Khoản Phong Tỏa có thông tin tài khoản như nêu tại Mục B.II.2.3.(a) nêu trên;

  ○ Nội dung chuyển khoản: Là nội dung được sinh tự động từ DNSE dùng làm căn cứ pháp lý để truy vết từ bản sao kê của ngân hàng. Ví dụ: Coc [ty le coc] phan tram don dat mua IPO DNSE 12345xxxxx tu nguon Entrade X

Bằng cách xác nhận chấp thuận với bản Hướng Dẫn Đặt Mua Cổ Phiếu, đồng thời xác nhận và gửi Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu thông qua Hệ Thống Giao Dịch, NĐT được coi là đã đã chấp thuận và đồng ý để DNSE thực hiện việc trích tiền tự động với bất kỳ khoản tiền nào đang không được phong tỏa trên Tài Khoản Chứng Khoán của NĐT (trừ khi khoản tiền đó được DNSE phong tỏa để chuẩn bị thực hiện chính việc thanh toán theo Hướng Dẫn Đặt Mua Cổ Phiếu) tại thời điểm NĐT gửi Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu (hoặc một thời điểm sau đó khi NĐT lựa chọn chức năng thanh toán (nốt) Tiền Đặt Cọc trên Hệ Thống Giao Dịch) để thanh toán Tiền Đặt Cọc mà không cần thêm bất kỳ chỉ thị, yêu cầu, xác nhận nào khác từ NĐT. Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu, khi đó, cũng đồng thời được coi là một lệnh yêu cầu cắt/chuyển số Tiền Đặt Cọc của NĐT từ Tài Khoản Chứng Khoán vào Tài Khoản Phong Tỏa với số tiền, nội dung chuyển khoản và thời điểm chuyển tiền như nguyên tắc nêu tại Điều này.

3. Bước 3: Tham gia Chương trình tặng tiền thưởng (“Tiền Thưởng”)

Chương trình áp dụng với NĐT lựa chọn và nộp Tiền Đặt Cọc đủ 100% giá trị Cổ Phiếu Phân Phối NĐT đã đặt mua (tính theo Giá Đặt Mua):

3.1. Tiền Thưởng được chi trả bằng tiền mặt, tính bằng đồng và chỉ áp dụng cho NĐT đạt đủ các điều kiện sau

a. NĐT đã lựa chọn và nộp Tiền Đặt Cọc đủ 100% giá trị đặt mua Cổ Phiếu Phân Phối (“Giá Trị Đặt Mua”), trong đó Giá Trị Đặt Mua được tính bằng Giá Đặt Mua NĐT đăng ký nhân với tổng số lượng Cổ Phiếu Phân Phối NĐT đăng ký mua theo Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu; và

b. NĐT đã nộp đủ hồ sơ đăng ký mua Cổ Phiếu Phân Phối hợp lệ theo quy định tại Mục B.II.1.2.

3.2. Giá trị Tiền Thưởng

Tiền Thưởng được tính theo công thức sau:

Tiền Thưởng = (90% giá trị cổ phiếu Nhà đầu tư đặt mua) x (5%/365) x (Thời Gian Đặt Cọc)

Trong đó, Thời Gian Đặt Cọc được tính từ ngày cuối cùng NĐT hoàn thành Nộp Cọc bằng với Giá Trị Đặt Mua tới ngày DNSE thực hiện việc chốt danh sách thực hiện quyền đăng ký đặt mua Cổ Phiếu Phân Phối như nêu tại Mục B.I.

3.3. Các trường hợp thay đổi số lượng Cổ Phiếu Phân Phối được NĐT đăng ký đặt mua dẫn đến thay đổi Giá Trị Đặt Mua thì giá trị Tiền Thưởng và Thời Gian Đặt Cọc sẽ căn cứ trên Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu mới nhất được NĐT gửi về và được lưu trữ trên Hệ Thống Giao Dịch của DNSE; 3.4. Tiền Thưởng sẽ được chuyển cho NĐT vào số Tài khoản ngân hàng nhận tiền hòa từ Đợt Phân Phối của NĐT đã đăng ký trong Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu. Thời điểm chi trả sẽ nằm trong khoảng thời gian DNSE hoàn trả tiền cọc cho NĐT Đặt Mua không thành công và/hoặc NĐT Đặt Mua Thành Công thanh toán dư tiền mua cổ phiếu như nêu tại Mục B.I.

3.5. Bằng việc xác nhận chấp thuận với bản Hướng Dẫn Đặt Mua Cổ Phiếu, đồng thời xác nhận và gửi Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu thông qua Hệ Thống Giao Dịch, NĐT được coi là đã chấp thuận và đồng ý tham gia vào Chương trình “Mua cổ liền tay – Tặng ngay tiền lớn” đã được DNSE đăng ký với Sở Công Thương Thành phố Hà Nội ngày 26/12/2023 và được đính kèm theo Phụ lục 02 của Hướng dẫn Đặt Mua Cổ Phiếu.

4. Bước 4: Xác nhận thủ tục đăng ký đặt mua hợp lệ và thông báo kết quả đăng ký đặt mua

4.1. Việc đăng ký đặt mua Cổ Phần Phân Phối của NĐT chỉ được xem là đã thực hiện đủ thủ tục đăng ký hợp lệ khi (i) DNSE đã nhận được đủ hồ sơ đăng ký mua Cổ Phiếu Phân Phối (theo phương thức trực tuyến và nộp trực tiếp) (“Hồ sơ”) và (ii) DNSE đã nhận được Tiền Đặt Cọc của NĐT trước 16h00 ngày 24/01/2024. Lưu ý rằng Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu của NĐT sẽ được coi là không còn hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

a. DNSE không nhận được đầy đủ Hồ Sơ hợp lệ (trực tuyến và nộp trực tiếp) trước 16h00 ngày 24/01/2024. Lưu ý với những hồ sơ nộp từ xa, thời hạn sẽ được căn cứ vào dấu bưu điện tại thời điểm nhân viên bưu điện chuyển phát bưu phẩm thành công cho nhân viên của DNSE;

b. DNSE không nhận được đủ số tiền Tiền Đặt Cọc tối thiểu nêu tại Mục B.II.2.1 của NĐT trước 16h00 ngày 24/01/2024;

c. Nội dung chuyển khoản/nộp tiền thanh toán của NĐT không đúng đầy đủ theo Mục B.II.2.3; hoặc

d. Giá Đặt Mua của NĐT thấp hơn 30.000 đồng.

Trong các trường hợp tại điểm (a), (b), (c) trên, phần Tiền Đặt Cọc mà NĐT đã nộp nhưng chưa đủ hoặc không đúng thời hạn quy định sẽ được xử lý theo quy định tại Mục B.II.5.2.(c) dưới đây.

4.2. Chậm nhất vào 19h00 mỗi ngày trong thời gian nhận đăng ký đặt mua, DNSE sẽ tổng kết danh sách NĐT đã thực hiện thủ tục đăng ký đặt mua cổ phần hợp lệ và đối chiếu Tiền Đặt Cọc NĐT đã nộp. DNSE sẽ thông báo cho NĐT nếu có các phát sinh bất thường.

4.3. Sau khi kết thúc thời gian nhận đăng ký đặt mua vào lúc 16h00 ngày 24/01/2024, DNSE sẽ từ chối tiếp nhận đăng ký đặt mua cổ phần mới để tổng hợp kết quả. DNSE không tiếp nhận bất kỳ Hồ Sơ nào (trực tuyến và nộp trực tiếp) sau thời hạn này.

4.4. Sau khi Hội đồng quản trị của DNSE thông qua Giá Chào Bán, danh sách các NĐT Đặt Mua được phân bổ cổ phần và tỉ lệ/khối lượng phân bổ cổ phần đặt mua cho từng NĐT đó (gọi chung là “Kết Quả Phân Phối”), DNSE gửi thông báo qua email hoặc số điện thoại điền trong Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu của NĐT đã thực hiện đủ thủ tục đăng ký hợp lệ trong khoảng thời gian từ ngày 25 đến ngày 31/01/2024, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin: Giá Chào Bán, kết quả đặt mua của từng NĐT, số lượng cổ phiếu phân phối thành công của từng NĐT, Giá trị giao dịch của NĐT, Tiền Đặt Cọc đã nhận, số tiền còn lại phải thanh toán hoặc số tiền được hoàn lại (nếu có), thời gian và phương thức thanh toán trong từng trường hợp (“Thông Báo Kết Quả Đặt Mua”). NĐT được coi là NĐT Đặt Mua Thành Công khi được phân bổ quyền mua một phần hoặc toàn bộ số lượng Cổ Phiếu Phân Phối đã đăng ký theo ghi nhận trong Thông Báo Kết Quả Đặt Mua.

5. Bước 5: Thanh Toán và Hoàn Trả

Giá trị đặt mua được thanh toán bằng Việt Nam Đồng.

5.1. Thanh Toán Của NĐT đặt mua thành công

Sau khi nhận được Thông Báo Kết Quả Đặt Mua, NĐT Đặt Mua Thành Công phải thanh toán số tiền còn lại bằng hình thức chuyển khoản vào Tài Khoản Phong Tỏa theo hướng dẫn trong Thông Báo Kết Quả Đặt Mua không chậm hơn 24h00 giờ Việt Nam ngày 31/01/2024 (“Hạn Cuối Thanh Toán Tiền Đặt Mua”). Sau khi NĐT được DNSE xác nhận đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán trong thời hạn nêu trên và thực hiện các công việc được nêu tại Mục B.II.6 dưới đây, NĐT sẽ chính thức trở thành Cổ Đông của DNSE.

5.2. Xử lý Tiền Đặt Cọc và hoàn trả tiền

DNSE sẽ xử lý Tiền Đặt Cọc và hoàn trả cho các NĐT theo các trường hợp dưới đây:

a. Đối với NĐT đặt mua không thành công (là NĐT đã thực hiện đủ thủ tục đăng ký hợp lệ nhưng không được phân bổ quyền mua cổ phiếu) hoặc NĐT Đặt Mua Thành Công thanh toán thừa: DNSE sẽ hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào mà NĐT này đã thanh toán nhưng không được phân bổ mua cổ phiếu hoặc khoản tiền thanh toán thừa, không có lãi (trừ Tiền Thưởng) trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày DNSE nhận được xác nhận nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán từ UBCKNN. Các khoản tiền như vậy sẽ được chuyển khoản về tài khoản ngân hàng của NĐT ghi trong Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu.

b. Đối với NĐT không thực hiện đủ thủ tục đăng ký hợp lệ: DNSE sẽ không hoàn trả Tiền Đặt Cọc và/hoặc bất kỳ khoản tiền nào mà NĐT đã nộp, không có lãi.

c. Đối với NĐT Đặt Mua Thành Công nhưng không thanh toán hoặc không thanh toán đủ giá trị Cổ Phiếu Phân Phối được DNSE phân bổ cho mình trong thời hạn được thông báo: NĐT đó sẽ được xem như từ bỏ quyền mua cổ phiếu được phân bổ và sẽ không được hoàn trả Tiền Đặt Cọc và/hoặc bất kỳ khoản tiền nào mà NĐT đã nộp, không có lãi.

6. Bước 6: Bàn giao cổ phần hoặc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu (GCNSHCP)

6.1. Tùy thuộc vào hình thức mà NĐT lựa chọn trong Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày có xác nhận nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán từ UBCKNN cấp cho DNSE, DNSE sẽ bàn giao GCNSHCP cho Cổ Đông hoặc thực hiện thủ tục lưu ký Cổ Phiếu Phân Phối tại DNSE.

6.2. Cổ Đông tiến hành nhận GCNSHCP theo hướng dẫn sau:

a. Đối với Cổ Đông lựa chọn hình thức nhận GCNSHCP tại văn phòng làm việc của DNSE: Cổ Đông đến một trong các địa chỉ sau đây để nhận GCNSHCP:

 • Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE – Trụ sở Hà Nội Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63 – 65 Ngô Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam Số điện thoại: 0247.1089.234

 • Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE - Chi nhánh Hồ Chí Minh Địa chỉ: C-00.01, Toà nhà Sarina, Số 62 Hoàng Thế Thiện, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Số điện thoại: 0287.105.9988.

 • Thủ tục nhận Giấy chứng nhận:

  ○ Đối với Cổ Đông là cá nhân: mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu bản gốc để đối chiếu. Trường hợp ủy quyền phải mang theo Giấy ủy quyền công chứng, CMND/CCCD của người được ủy quyền.

  ○ Đối với Cổ Đông là tổ chức: mang theo Giấy giới thiệu của tổ chức, CMND/CCCD của người được giới thiệu.

  ○ Chi tiết xin liên hệ Công ty cổ phần Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE theo thông tin dưới đây: - Zalo OA: https://zalo.me/chungkhoandnse - Facebook: https://www.facebook.com/ChungkhoanDNSE - Email: hello@dnse.com.vn - Tổng đài: 0247.1089.234 Thời gian làm việc: Từ 08h30 đến 17h30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

b. Đối với Cổ Đông lựa chọn hình thức đăng ký lưu ký cổ phần tại DNSE:

 • Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE sẽ thực hiện thủ tục lưu ký GCNSHCP của các Cổ Đông đã đăng lưu ký như trên trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày có xác nhận nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán từ UBCKNN cấp cho DNSE.

 • DNSE sẽ thông báo với Cổ Đông qua email hoặc số điện thoại điền trong Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất thủ tục lưu ký.

 • Nếu NĐT không nhận được thông báo từ Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE trong thời gian nói trên, xin liên hệ Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE theo thông tin dưới đây: - Zalo OA: https://zalo.me/chungkhoandnse - Facebook: https://www.facebook.com/ChungkhoanDNSE - Email: hello@dnse.com.vn - Tổng đài: 0247.1089.234.

Lưu ý:

Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức GCNSHCP do DNSE phát hành thì quyền và lợi ích của người sở hữu cổ phần đó không bị ảnh hưởng. Người đại diện theo pháp luật của DNSE chịu trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó gây ra nếu lỗi phát sinh từ DNSE.

Cổ Đông vui lòng liên hệ trực tiếp với DNSE theo thông tin tại Mục B.II.6.2.a để được cấp lại GCNSHCP. DNSE sẽ cấp lại GCNSHCP trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu cấp lại từ Cổ Đông.

C. Quy chế đặt mua cổ phần của DNSE

1. NĐT đồng ý và cam đoan với DNSE rằng các khẳng định dưới đây là đúng, trung thực và không gây nhầm lẫn vào ngày NĐT ký/xác nhận chấp thuận đồng ý với Hướng Dẫn Đặt Mua Cổ Phiếu được đính kèm (đối với NĐT nộp Hồ Sơ theo phương thức trực tuyến) hoặc ký và gửi Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu (đối với NĐT nộp Hồ Sơ theo phương thức trực tiếp hoặc nộp Hồ Sơ từ xa) (và các cam đoan này sẽ được lặp lại một lần nữa vào (mỗi) ngày NĐT thực hiện thanh toán tiền mua và nhận quyền sở hữu Cổ Phiếu Phân Phối):

a. NĐT, nếu là tổ chức, là một tổ chức được thành lập hợp lệ và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam và vẫn đang tồn tại và hoạt động bình thường;

b. NĐT, nếu là cá nhân, có đầy đủ năng lực dân sự để thực hiện ký kết, xác nhận và giao dịch theo Hướng Dẫn Đặt Mua Cổ Phiếu được đính kèm và Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu;

c. Toàn bộ các thông tin được cung cấp theo Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu là đúng, đầy đủ và xuất phát từ ý chí của chính NĐT;

d. Việc NĐT mua Cổ Phiếu Phân Phối không trái với pháp luật Việt Nam hay điều lệ/quy chế nội bộ của NĐT;

e. NĐT đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích của mình và hệ quả pháp lý của việc mua và đầu tư vào Cổ Phiếu Phân Phối;

f. NĐT đã xin được (các) chấp thuận cần thiết của các bên thứ ba (nếu bắt buộc) để chấp thuận và thực hiện theo Hướng Dẫn Đặt Mua Cổ Phiếu được đính kèm và Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu;

g. Mọi tài liệu do NĐT ký phải được ký bởi chính NĐT (nếu NĐT là cá nhân) hoặc người đại diện hợp pháp của NĐT (nếu NĐT là tổ chức) (trừ trường hợp người đại diện theo pháp luật có ủy quyền hợp pháp).

2. Bằng việc ký/xác nhận và gửi Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu tới DNSE, NĐT sẽ được coi đã đồng ý và xác nhận rằng:

a. NĐT đã được tiếp cận đầy đủ các nội dung và thông tin liên quan đến đợt phát hành Cổ Phiếu Phân Phối, bao gồm cả bản cáo bạch của đợt phát hành, Thông báo phát hành cổ phiếu và các tài liệu cần thiết khác để đưa ra được quyết định đầu tư vào Cổ Phiếu Phân Phối.

b. NĐT chấp thuận và cam kết thực hiện theo toàn bộ nội dung của bản Hướng Dẫn Đặt Mua Cổ Phiếu được đính kèm và Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu;

c. NĐT đồng ý đặt cọc số Tiền Đặt Cọc để xác nhận nhu cầu mua Cổ Phiếu Phân phối và đồng ý với việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo Hướng Dẫn Đặt Mua Cổ Phiếu được đính kèm. Trường hợp được phân bổ quyền mua Cổ Phiếu Phân Phối, NĐT đồng ý mua và thanh toán tiền mua cổ phiếu đúng hạn theo thông báo của DNSE, khi đó số Tiền Đặt Cọc sẽ được DNSE dùng để khấu trừ nghĩa vụ thanh toán tiền mua cổ phiếu của NĐT; và

d. NĐT sẽ thực hiện (các) thủ tục theo Hướng Dẫn Đặt Mua Cổ Phiếu được đính kèm và bất kỳ thủ tục nào khác DNSE cho là cần thiết để định danh cá nhân/tổ chức trong giao dịch, xác thực Hồ Sơ và xác thực giao dịch hợp pháp, hợp lệ.

D. Quy chế về việc thay đổi đơn đăng ký đặt mua

I. Thời hạn sửa

NĐT chỉ có thể sửa thông tin đơn trong thời hạn nhận đơn/yêu cầu đăng ký đặt mua (trước 16h00 ngày 24/01/2024)

II. Cách thức sửa

 • Đối với NĐT đặt mua theo hình thức trực tuyến có thể sửa trực tiếp đơn, cần phải xác minh bằng hình thức OTP để cập nhật lại thông tin sửa

 • Đối với tất cả các NĐT, có thể liên hệ với DVKH theo các thông tin bên dưới để yêu cầu sửa thông tin đơn

III. Lưu ý sau khi sửa

 • Khi sửa thông tin đơn, NĐT lưu ý cung cấp đầy đủ thủ tục đăng ký hợp lệ theo thông tin mới. Do đối với NĐT đặt mua không hợp lệ, công ty cổ phần Chứng khoán DNSE sẽ không hoàn trả Tiền Đặt Cọc và/hoặc bất kỳ khoản tiền nào mà NĐT đã nộp, không có lãi. Việc đăng ký đặt mua Cổ Phần Phân Phối của NĐT chỉ được xem là đã thực hiện đủ thủ tục đăng ký hợp lệ khi (i) DNSE đã nhận được đủ hồ sơ đăng ký mua Cổ Phiếu Phân Phối (theo phương thức trực tuyến và nộp trực tiếp) (“Hồ sơ”) và (ii) DNSE đã nhận được Tiền Đặt Cọc của NĐT trước 16h00 ngày 24/01/2024. Lưu ý rằng Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu của NĐT sẽ được coi là không còn hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau: a. DNSE không nhận được đầy đủ Hồ Sơ hợp lệ (trực tuyến và nộp trực tiếp) trước 16h00 ngày 24/01/2024. Lưu ý với những hồ sơ nộp từ xa, thời hạn sẽ được căn cứ vào dấu bưu điện tại thời điểm nhân viên bưu điện chuyển phát bưu phẩm thành công cho nhân viên của DNSE; b. DNSE không nhận được đủ số tiền Tiền Đặt Cọc tối thiểu nêu tại Mục B.II.2.1 của NĐT trước 16h00 ngày 24/01/2024; c. Nội dung chuyển khoản/nộp tiền thanh toán của NĐT không đúng đầy đủ theo Mục B.II.2.3; hoặc d. Giá Đặt Mua của NĐT thấp hơn 30.000 đồng.

 • Trong truờng hợp NĐT lựa chọn nộp Tiền Đặt Cọc đủ 100% giá trị Cổ Phiếu Phân Phối NĐT đã đặt mua (tính theo Giá Đặt Mua), chương trình tặng tiền thưởng được áp dụng như sau:

  • Tiền Thưởng được chi trả bằng tiền mặt, tính bằng đồng và chỉ áp dụng cho NĐT đạt đủ các điều kiện sau:

   ○ NĐT đã lựa chọn và nộp Tiền Đặt Cọc đủ 100% giá trị đặt mua Cổ Phiếu Phân Phối (“Giá Trị Đặt Mua”), trong đó Giá Trị Đặt Mua được tính bằng Giá Đặt Mua NĐT đăng ký nhân với tổng số lượng Cổ Phiếu Phân Phối NĐT đăng ký mua theo Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu; và

   ○ NĐT đã nộp đủ hồ sơ đăng ký mua Cổ Phiếu Phân Phối hợp lệ theo quy định tại Mục B.II.1.2.

  • Giá trị Tiền Thưởng: Tiền Thưởng được tính theo công thức sau: Tiền Thưởng = (90% giá trị cổ phiếu Nhà đầu tư đặt mua) x (5%/365) x (Thời Gian Đặt Cọc) Trong đó, Thời Gian Đặt Cọc được tính từ ngày NĐT nộp đầy đủ số Tiền Đặt Cọc bằng với Giá Trị Đặt Mua tới ngày DNSE thực hiện việc chốt danh sách thực hiện quyền đăng ký đặt mua Cổ Phiếu Phân Phối như nêu tại Mục B.I.

  • Các trường hợp thay đổi số lượng Cổ Phiếu Phân Phối được NĐT đăng ký đặt mua dẫn đến thay đổi Giá Trị Đặt Mua thì giá trị Tiền Thưởng và Thời Gian Đặt Cọc sẽ căn cứ trên Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu mới nhất được NĐT gửi về và được lưu trữ trên Hệ Thống Giao Dịch của DNSE;

  • Tiền Thưởng sẽ được chuyển cho NĐT vào số Tài khoản ngân hàng nhận tiền từ Đợt Phân Phối của NĐT đã đăng ký trong Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu. Thời điểm chi trả sẽ nằm trong khoảng thời gian DNSE hoàn trả tiền cọc cho NĐT Đặt Mua không thành công và/hoặc NĐT Đặt Mua Thành Công thanh toán dư tiền mua cổ phiếu như nêu tại Mục B.I.

  • Bằng việc xác nhận chấp thuận với bản Hướng Dẫn Đặt Mua Cổ Phiếu được đính kèm, đồng thời xác nhận và gửi Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu thông qua Hệ Thống Giao Dịch, NĐT được coi là đã chấp thuận và đồng ý tham gia vào Chương trình “Mua cổ liền tay – Tặng ngay tiền lớn” đã được DNSE đăng ký với Sở Công Thương Thành phố Hà Nội ngày 26/12/2023 và được đính kèm theo Phụ lục 02 của Hướng dẫn Đặt Mua Cổ Phiếu.

 • Trong trường hợp thông tin thay đổi dẫn đến việc số tiền NĐT đã nộp vượt quá số tiền cần cọc/thanh toán, DNSE sẽ hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào mà NĐT này đã thanh toán nhưng không được phân bổ mua cổ phiếu hoặc khoản tiền thanh toán thừa, không có lãi (trừ Tiền Thưởng) trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày DNSE nhận được xác nhận nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán từ UBCKNN. Các khoản tiền như vậy sẽ được chuyển khoản về tài khoản ngân hàng của NĐT ghi trong Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu.

Last updated