Trả nợ Deal chủ động trên App

(Manual)

Lưu ý: Đối với các deal ký quỹ có sử dụng tiền vay, khi bán thành công cổ phiếu, hệ thống sẽ tạm giữ một phần tiền chờ về để đảm bảo cho các khoản vay ban đầu, bao gồm cả phần gốc và lãi.

Khi Khách hàng có tiền mặt, để thực hiện trả nợ Deal và nâng tỉ lệ Deal, KH có thể thực hiện 2 bước đơn giản sau đây:

Bước 1: Tại màn hình deal đang sở hữu, chọn vào Deal muốn trả nợ, chọn "Trả nợ"

Bước 2: Điền số tiền muốn trả nợ và "Xác nhận"

  • Tổng tiền phải trả: Tổng gốc vay và lãi vay tại thời điểm hiện tại

  • Tạm thu tự động: Khoản dự thu ở tiền bán chờ về

  • Phải trả còn lại: Khoản nợ còn lại thực tế phải trả

  • Hệ thống ưu tiên trả hết “Phải trả còn lại”, sau đó mới trả đến “Tạm thu tự động”

Sau khi điền số tiền KH có thể chọn "Chi tiết" để xem chi tiết số tiền được phân bổ vào trả nợ gốc và nợ lãi. Hệ thống sẽ ưu tiên chọn các khoản nợ có ngày đến hạn gần nhất để trả nợ.

Ấn tiếp tục để xác nhận trả nợ.

KH kiểm tra lại thông tin và xác nhận trả nợ.

Ngay khi KH thực hiện trả nợ thành công, tỷ lệ Deal sẽ được cập nhật trên ứng dụng của Khách hàng.

Lưu ý: Nợ dự thu sẽ được tính như sau: Nợ dự thu = Nợ tại thời điểm bán * khối lượng bán / tổng khối lượng trước khi bán

Last updated