ENTRADE X
Search…
Ứng sức mua DEAL - Tự động

1. Ứng sức mua từ Deal khác là gì?

Ứng sức mua từ Deal khác là dịch vụ tiện ích có thu phí do DNSE cung cấp cho Khách hàng khi đặt lệnh mở Deal mới hoặc mua thêm. Sức mua khi đó được tính từ (1) Tiền mặt hiện có của tài khoản; (2) Tiền chờ về của tài khoản và (3) Sức mua từ Deal khác.
Sức mua ứng thêm từ các Deal sẽ chịu mức phí dịch vụ theo quy định của DNSE và chịu lãi suất theo chính sách của Deal được ứng.

2. Công thức ứng sức mua từ Deal khác

Sức mua từ Deal khác được tính theo giá tham chiếu đầu ngày, công thức chi tiết như sau:
Sức mua từ Deal = (Khối lượng mở * (1- Tỷ lệ ứng sức mua) * Giá tham chiếu – Nợ gốc – Lãi vay – Phí thuế tạm tính)
Số tiền ứng thêm từ các Deal đảm bảo tỷ lệ của Deal sau khi giải ngân không vượt quá tỷ lệ ứng sức mua tối đa do DNSE quy định. Trường hợp cuối ngày giá chứng khoán giảm dẫn đến Deal không đủ tỷ lệ ứng sức mua thì khách hàng cần bổ sung thêm số tiền ký quỹ còn thiếu cho các lệnh khớp mua trong ngày.
Số sử dụng thực tế = Giá trị lệnh ký quỹ lệnh mua khớp - Tiền mặt - Tiền chờ về của tài khoản
Ví dụ:
Khách hàng đang có Deal ACB, khối lượng 1000 cổ phiếu, giá tham chiếu 35,000 VND/CP, Tỷ lệ ký quỹ 50% (lãi suất 12%), Tỷ lệ ứng sức mua 52%. Vốn vay = 15,000,000 VND, Lãi = 10,000 VND. Phí thuế tạm tính = 61,550 VND, Phí mua = 26,250 VND
Khách hàng có Tiền mặt: 10,000,000 VND và có Tiền chờ về 15,000,000 VND
Khách hàng có nhu cầu mở 1 Deal mới và sử dụng tính năng tăng sức mua từ Deal.
Khi đó Tổng sức mua có thể mở Deal mới = (Tiền mặt) + (Tiền Chờ về) + [Sức mua từ Deal khác] = (10,000,000) + (15,000,000) + [1,000 * (1-0.52) * 35,000 – 15,000,000 – 10,000 – 61,550 – 26,250] = 26,702,200 VND

3. Cách bật/ tắt tính năng tăng sức mua

  • Bước 1: Chọn giao dịch Menu -> Cài đặt giao dịch -> bật/tắt Tăng sức mua từ Deal
Khách hàng chỉ cần bật khi muốn ứng sức mua tự động từ các Deal và tắt khi không muốn sử dụng. Không cần bật/tắt tính năng hàng ngày
  • Bước 2: Trải nghiệm giao dịch đặt lệnh sau khi tăng sức mua từ Deal khác
+ Khi khách hàng bật tính năng:
Được cấp thêm sức mua để giao dịch, cuối ngày hệ thống sẽ tự động ứng thêm từ các Deal theo số sử dụng thực tế, phần chưa sử dụng sẽ tự động thu hồi và hôm sau cấp lại.
+ Khi khách hàng tắt tính năng
Thu hồi sức mua từ các Deal chưa sử dụng và cuối ngày sẽ ứng thêm vào các Deal theo số thực tế sử dụng, hôm sau không cấp sức mua nữa.