ENTRADE X
Search
⌃K

FAQ Phái sinh

Câu 1: Một số công thức cần biết khi giao dịch phái sinh là gì?
 1. 1.
  Số tiền nộp cọc = Tỷ lệ cọc * giá thị trường * hệ số nhân * khối lượng hợp đồng
Ví dụ: Tỷ lệ cọc là 18.48%, giá thị trường = 1000 điểm, hệ số nhân = 100,000VND, khối lượng hợp đồng = 1 thì số tiền nộp cọc = 18.48%*1000*100,000*1= 18,480,000VND.
 1. 2.
  Cọc hiện tại = Cọc đã nộp + Lãi/lỗ chưa chốt - Phí, thuế GD mở - Phí, thuế GD đóng dự tính - Phí quản lý vị thế (Phí, thuế tính trên phần mở)
 2. 3.
  Tỷ lệ deal = Tài sản ròng của deal/ Tài sản theo giá thị trường của deal
  Tài sản ròng của deal = Cọc đã nộp - Phí và thuế đóng dự tính - Lỗ chưa chốt
  Tài sản theo giá thị trường của deal = Khối lượng mở * giá thị trường * hệ số nhân
 3. 4.
  Lãi chưa chốt = Lãi/lỗ gross - Phí, thuế GD mở - Phí, thuế GD đóng dự tính - Phí quản lý vị thế (Phí thuế tính trên phần mở)
 4. 5.
  Phí, thuế GD dự tính = Phí, thuế GD mở + Phí, thuế GD đóng dự tính
 5. 6.
  Lãi mở đã thanh toán = Lãi mở đã thanh toán các ngày trước đó
 6. 7.
  Lãi mở = Lãi của phần khối lượng mở
  = Lãi/lỗ gross - Phí, thuế GD mở - Phí, thuế GD đóng dự tính - Phí quản lý vị thế (Phí, thuế tính trên phần mở)
  = Lãi chưa chốt + Lãi mở đã thanh toán
 1. 2.
  % Lãi mở = Lãi mở/(cọc ban đầu + cọc nộp thêm phần đang mở)*100
 2. 3.
  Lãi đã chốt = Lãi mở đã thanh toán + Lãi đóng
 3. 4.
  Lãi đã chốt trong ngày = Lãi/lỗ gross - Phí, thuế GD mở - Phí, thuế GD đóng - Phí quản lý vị thế (Phí thuế tính trên phần đóng trong ngày)
 4. 5.
  Lãi đóng (Lãi của phần đã đóng)
  = Lãi đóng trong ngày + Lãi đóng trước ngày hiện tại
  = Tổng lãi lỗ đã chốt - Phí, thuế GD - Phí quản lý vị thế (Phí thuế tính trên phần đóng)
 1. 12.
  % Lãi đóng = Lãi đóng/(cọc đã chốt + cọc nộp thêm đã chốt)*100
 2. 13.
  Lãi đóng đã thanh toán= Lãi đã chốt các ngày hôm trước - Phí, thuế GD mở - Phí, thuế GD đóng - Phí quản lý vị thế (Phí thuế tính trên phần đóng các ngày hôm trước)
 3. 14.
  Tổng lãi = Lãi mở + Lãi đóng
 4. 15.
  % Tổng lãi = Tổng lãi / Tổng cọc đã nộp*100
 5. 16.
  TT cuối ngày = Lãi chưa chốt + Lãi đã chốt trong ngày - Phí, thuế GD trong ngày - Phí vị thế trong ngày
Câu 2: Khách hàng có thể kiểm tra chi tiết deal được không? Chi tiết có những thông tin gì?
Khách hàng có thể nhấn vào deal ở mục deal phái sinh để xem chi tiết deal.
 1. 1.
  Đối với deal đã đóng:
 • Tổng khối lượng
 • Giá mở TB
 • Giá đóng TB
 • Phí, thuế GD
 • Phí quản lý vị thế
 • Lãi đóng
 • Lãi đã chốt trong ngày
 • Lãi đóng đã thanh toán
 1. 2.
  Đối với deal đang mở: sẽ có phần đang mở và phần đã đóng
 • Với phần đã đóng thì các thông tin giống như deal đã đóng
 • Với phần đang mở sẽ có các thông tin như sau
Cọc ban đầu
Cọc hiện tại
Phí, thuế GD dự tính
Phí quản lý vị thế
Lãi mở
Lãi chưa chốt
Lãi mở đã thanh toán
Lưu ý: KH có thể nhấn vào chữ i bên cạnh thông tin quan tâm để biết nội dung cụ thể