ENTRADE X
Search
K

Khoản ứng tiền phái sinh

Khoản ứng tiền phái sinh là khoản tiền DNSE hỗ trợ ứng ra để trả nghĩa vụ thanh toán cuối ngày trong trường hợp tài khoản cơ sở của Khách hàng không đủ tiền để thanh toán.
Mỗi khoản ứng có thời hạn 30 ngày, miễn lãi 1 ngày đầu tiên. Lãi (phí ứng) sẽ được tính theo ngày dựa trên số tiền đã ứng theo lãi suất 13%/năm.
I. Thực hiện trên app
Tại màn hình Giao dịch tiền phái sinh, KH chọn Khoản ứng tiền
  • Tổng tiền đã ứng: Tổng số tiền hệ thống đã hỗ trợ ứng trước để thanh toán nghĩa vụ phái sinh
  • Tổng ứng chưa hoàn: Gồm tiền đã ứng chưa hoàn trả và phí ứng phát sinh khi quá hạn hoàn ứng
  • Đã hoàn ứng: Gồm tiền và lãi đã hoàn ứng
Chọn khoản ứng cần xem chi tiết
Khách hàng có thể chọn Hoàn ứng và nhập số tiền muốn hoàn ứng
II. Thực hiện trên web
Tại tab Đặt lệnh, chọn Giao dịch tiền phái sinh
Tiếp theo, chọn Ứng tiền
Chọn khoản ứng cần xem chi tiết
Nhập số tiền hoàn ứng và chọn Hoàn ứng để thực hiện thao tác trả nợ.
Lưu ý: Vui lòng hoàn ứng trước 15h ngày làm việc kế tiếp để không mất phí ứng của ngày tiếp theo.