Khoản ứng tiền phái sinh

Khoản ứng tiền phái sinh là khoản tiền DNSE hỗ trợ ứng ra để trả nghĩa vụ thanh toán cuối ngày trong trường hợp tài khoản cơ sở của Khách hàng không đủ tiền để thanh toán.

Mỗi khoản ứng có thời hạn 30 ngày, miễn lãi 1 ngày đầu tiên. Lãi (phí ứng) sẽ được tính theo ngày dựa trên số tiền đã ứng theo lãi suất 13%/năm

I. Thực hiện trên app

Tại màn hình Giao dịch tiền phái sinh, KH chọn Khoản ứng tiền

  • Tổng tiền đã ứng: Tổng số tiền hệ thống đã hỗ trợ ứng trước để thanh toán nghĩa vụ phái sinh

  • Tổng ứng chưa hoàn: Gồm tiền đã ứng chưa hoàn trả và phí ứng phát sinh khi quá hạn hoàn ứng

  • Đã hoàn ứng: Gồm tiền và lãi đã hoàn ứng

Chọn khoản ứng cần xem chi tiết

Khách hàng có thể chọn Hoàn ứng và nhập số tiền muốn hoàn ứng

II. Thực hiện trên web

Tại tab Đặt lệnh, chọn Giao dịch tiền phái sinh

Tiếp theo, chọn Ứng tiền

Chọn khoản ứng cần xem chi tiết

Nhập số tiền hoàn ứng và chọn Hoàn ứng để thực hiện thao tác trả nợ.

Lưu ý: - Trường hợp KH đang có khoản ứng tiền phái sinh chưa trả, khi thực hiện rút cọc hệ thống sẽ tự động giữ lại 1 khoản để tất toán các khoản ứng tiền đang có. - Vui lòng hoàn ứng trước 15h ngày làm việc kế tiếp để không mất phí ứng của ngày tiếp theo.

Last updated