Nghĩa vụ thanh toán cuối ngày

Nghĩa vụ thanh toán cuối ngày là tổng các khoản phí, thuế và lỗ (nếu có) được phát sinh trong ngày giao dịch.

Sau khi chạy xong dữ liệu cuối ngày, hệ thống sẽ gửi thông báo phái sinh cuối ngày tại mục Tin nhắn Giao dịch tiền.

Trường hợp 1: Tài khoản cơ sở có số dư tiền mặt lớn hơn nghĩa vụ thanh toán cuối ngày

Hệ thống sẽ tự động hạch toán số tiền từ tài khoản cơ sở sang tài khoản phái sinh và thực hiện thanh toán nghĩa vụ.

  • Nghĩa vụ thanh toán cuối ngày bao gồm phí, thuế và lỗ. Tài khoản cơ sở có đủ số dư, hệ thống hạch toán sang tài khoản phái sinh đủ số tiền để thanh toán nghĩa vụ.

  • Nghĩa vụ thanh toán cuối ngày bao gồm phí, thuế. Lãi trong ngày được trả về tài khoản cơ sở, đủ số dư tiền mặt để hạch toán sang tài khoản phái sinh thanh toán nghĩa vụ.

Trường hợp 2: Tài khoản cơ sở có số dư tiền mặt nhỏ hơn nghĩa vụ thanh toán cuối ngày

  • Nghĩa vụ thanh toán cuối ngày bao gồm phí, thuế và lỗ. Tài khoản cơ sở không đủ số dư, hệ thống giải ngân khoản tạm ứng để thanh toán nghĩa vụ.

KH có thể chọn xem Danh sách ứng trước

Chi tiết về khoản tạm ứng cuối ngày, KH có thể xem tại đây.

Lưu ý: Với các tài khoản đang có khoản tạm ứng chưa hoàn, khi rút cọc hệ thống sẽ tự động giữ lại 1 phần cọc để thanh toán khoản này.

Last updated