ENTRADE X
Search
⌃K

Đặt lệnh trên Web

Trang web đặt lệnh: https://entradex.dnse.com.vn/
TẠO DANH MỤC:
Tại màn hình danh mục, Khách hàng có thể thiết kế xây dựng danh mục cổ phiếu theo dõi theo nhu cầu và sở thích cá nhân.
Khách hàng gõ mã cổ phiếu muốn đưa vào danh mục và chọn dấu ☆ để thêm mã vào danh mục theo dõi. KH có thể tạo nhiều danh mục theo cách quản lý của riêng mình.
ĐẶT LỆNH THƯỜNG:
Để đặt lệnh, KH chọn mã ở danh mục hoặc gõ vào ô tìm kiếm, mã sẽ được điền vào giao diện đặt lệnh, đồng thời sẽ hiện ra độ sâu thị trường và biểu đồ của cổ phiếu đó.
KH thao tác:
 • Chọn loại lệnh
 • Điền giá (hoặc chọn vào bất cứ giá nào trong khu vực độ sâu thị trường hệ thống sẽ tự điền)
 • Điền khối lượng
 • Chọn lệnh mua/bán
Lưu ý:
 • Lựa chọn loại lệnh đặt: Khách hàng có thể chọn các loại lệnh theo nhu cầu. Các loại lệnh trên thị trường QK xem tại đây.
 • Giá đặt: Giá cổ phiếu ghi theo định dạng được hiển thị là tối đa 2 chữ số sau dấu phảy.
 • Khối lượng: mỗi lần đặt lệnh số lượng cổ phiếu phải tròn 100 đơn vị (Phần tiền mặt khả dụng chính là số tiền tối đa khách hàng có thể dụng để mua CP)
KH chọn tiếp tục và nhập mã xác thực OTP được gửi qua SMS hoặc lấy mã SmartOTP trên app EntradeX để xác nhận lệnh. (KH có thể chọn lưu mã xác thực để dùng cho một phiên giao dịch)
Ngay sau khi đặt lệnh thành công, lệnh sẽ được vào sổ lệnh. KH có thể chọn hủy/sao chép lệnh đã đặt. Lệnh sau khi khớp sẽ được cập nhật luôn vào danh mục nắm giữ của KH.
ĐẶT LỆNH ĐIỀU KIỆN:
Để đặt lệnh điều kiện, KH chọn mã ở danh mục hoặc gõ vào ô tìm kiếm, mã sẽ được điền vào giao diện đặt lệnh. KH chọn tab "Lệnh điều kiện"
KH thao tác:
 • Điền giá điều kiện (khi giá >= hoặc =<)
 • Chọn loại lệnh kích hoạt: LO, MP
 • Điền giá đặt
 • Điền khối lượng
 • Thời gian hết ngày: Giờ và ngày cụ thể
 • Chọn lệnh mua/bán
Lưu ý:
 • Giá đặt: Giá cổ phiếu ghi theo định dạng được hiển thị là tối đa 2 chữ số sau dấu phảy.
 • Khối lượng: mỗi lần đặt lệnh số lượng cổ phiếu phải tròn 100 đơn vị (Phần tiền mặt khả dụng chính là số tiền tối đa khách hàng có thể dụng để mua CP)
KH chọn tiếp tục và nhập mã xác thực OTP được gửi qua SMS hoặc lấy mã SmartOTP trên app EntradeX để xác nhận lệnh. (KH có thể chọn lưu mã xác thực để dùng cho một phiên giao dịch)
Ngay sau khi đặt lệnh thành công, lệnh sẽ được vào sổ lệnh điều kiện với trạng thái chờ kích hoạt. KH có thể chọn hủy lệnh đã đặt. Lệnh sau khi khớp sẽ được cập nhật luôn vào danh mục nắm giữ của KH.
Lệnh điều kiện ở trạng thái chờ kích hoạt
Khi giá trên thị trường thỏa mãn điều kiện của lệnh điều kiện thì lệnh sẽ chuyển từ trạng thái "Chờ kích hoạt" sang "Đã kích hoạt" tại sổ lệnh điều kiện. Lệnh điều kiện sẽ được kích hoạt trong phiên liên tục.
Lệnh điều kiện ở trạng thái đã kích hoạt
Khi lệnh điều kiện được kích hoạt, tại sổ lệnh sẽ có 1 lệnh với mức giá đặt và khối lượng tương đương với lệnh điều kiện có trạng thái "Chờ khớp". Khách hàng có thể thực hiện sao chép, sửa hay hủy lệnh.
Lưu ý:
 • Lệnh điều kiện được kích hoạt trong phiên sẽ có thời hạn đến hết ngày giao dịch. Nếu hết ngày giao dịch mà lệnh chưa được khớp thì lệnh sẽ hết hiệu lực.
 • Lệnh điều kiện sẽ hết hiệu lực khi hết thời gian cài đặt mà lệnh chưa được kích hoạt, chưa được khớp khi đã hết ngày giao dịch hoặc do có sự kiện quyền.
Lệnh điều kiện hết hiệu lực do quá thời gian kích hoạt lệnh
Lệnh điều kiện hết hiệu lực do mã có sự kiện quyền
 • Lệnh sẽ bị từ chối khi không đủ sức mua, sức bán. KH nhấn vào biểu tượng
  để xem cụ thể lý do lệnh bị từ chối.