Điều khoản Dịch vụ eKYC

Điều khoản dịch vụ eKYC

Bằng việc tick chọn, Tôi xác nhận có nhu cầu mở Tài khoản tại DNSE, đồng ý cung cấp thông tin cho DNSE và cho phép DNSE cung cấp thông tin của tôi mà DNSE lưu trữ cho bên thứ ba để thực hiện xác thực Khách hàng, cho các mục đích khác phục việc mở tài khoản tại DNSE và thực hiện hợp đồng giữa DNSE và tôi.

Last updated