ENTRADE X
Search
K

ĐK Gift X - Tặng Trứng vàng

Bản điều khoản và điều kiện sử dụng Gift X

Điều 1. Định nghĩa

Trong Bản Điều khoản và Điều kiện này (“Bản Điều Khoản”), các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
- TKCK: Tài khoản giao dịch chứng khoán.
- Quà Tặng: Bao gồm: (i) Lời chúc mừng (ii) Thiệp mừng, (iii) Số tiền Khách hàng yêu cầu thực hiện chuyển tiền theo điều kiện kèm theo hoặc các sản phẩm, dịch vụ khác do DNSE cung cấp từng thời kỳ cho Khách hàng khi sử dụng Gift X.
- Người Tặng: Là Khách hàng có nhu cầu gửi Quà Tặng cho Khách hàng khác. Trong trường hợp DNSE thực hiện các chương trình tặng quà, khuyến mại theo quy định, DNSE có thể đồng thời là Người Tặng.
- Người Nhận: Là Khách hàng nhận Quà Tặng từ Người Tặng
- Khách hàng: Là Người Tặng và/hoặc Người Nhận, được xác định tùy theo từng ngữ cảnh.
- Ngày Hết Hạn: Là ngày cuối cùng mà Người Nhận được quyền nhận Quà Tặng theo thông tin kèm theo Quà Tặng hoặc quy định của DNSE theo từng thời kỳ.
- Lệnh: là yêu cầu/chỉ thị do Người Tặng và/hoặc Người Nhận lập gửi qua Ứng dụng giao dịch. Lệnh có thể được thể hiện qua một thao tác hoặc chuỗi thao tác của Khách hàng trên Ứng dụng giao dịch để yêu cầu DNSE thực hiện công việc, dịch vụ hay tính năng nhất định theo thỏa thuận tại Hợp đồng mở tài khoản và/hoặc Bản Điều Khoản này.
- Mã Nhận Quà: Là chuỗi ký tự do hệ thống của DNSE tạo ra tự động tại một thời điểm nhất định, nhằm ghi nhận thông tin Quà Tặng. Mã Nhận Quà có hiệu lực trong khoảng thời gian được hiển thị cùng Quà Tặng gửi tới Khách hàng. Sau Ngày Hết Hạn, Mã Nhận Quà sẽ không thể sử dụng và không được gia hạn thêm.
- Giao Dịch Ấp Trứng: Là giao dịch theo Thỏa thuận Quản lý và Tối ưu Tài Sản giữa DNSE và Khách hàng. Chi tiết về Thỏa thuận Quản lý và Tối ưu Tài Sản tại đây. Thỏa thuận Quản lý và Tối ưu Tài Sản là một phần không tách rời với Bản Điều Khoản này. Việc Khách hàng đồng ý, chấp thuận đối với Bản Điều Khoản này, đồng nghĩa với việc Khách hàng đã đọc, hiểu, chấp thuận và tự nguyện ký kết Thỏa thuận Quản lý và Tối ưu Tài sản với DNSE.
- Tạo Gói Quà, Gửi Quà Tặng, Từ Chối, Hủy Mã Nhận Quà, Nhận Quà Tặng, Xem Quà Tặng là các chức năng để Khách hàng lựa chọn trên Ứng dụng giao dịch tương ứng với từng giai đoạn tặng quà theo Bản Điều Khoản này. Khi Khách hàng lựa chọn những nút chức năng này, Khách hàng được coi như gửi Lệnh tới DNSE để thể hiện ý chí tương ứng. Trong từng thời kỳ, DNSE toàn quyền chủ động cập nhật, thay đổi hình thức, phương thức thể hiện các chức năng kể trên mà không cần báo trước hay cần sự chấp thuận từ Khách Hàng.

Điều 2. Điều kiện sử dụng Gift X

Để sử dụng Gift X, Người Tặng và Người Nhận cần có TKCK tại DNSE. Trường hợp Người Nhận chưa có TKCK tại DNSE, DNSE thực hiện các thủ tục hỗ trợ Người Nhận mở TKCK để nhận Quà Tặng.
Việc lập giao dịch, gửi và xác nhận giao dịch giữa hai Bên có thể được thể hiện dưới dạng văn bản giấy, văn bản điện tử hoặc thông điệp/dữ liệu điện tử và được gửi đi/xác nhận theo cách thức thông thường (ký và gửi bản gốc) hoặc thông qua giao dịch điện tử/giao dịch trực tuyến trên Hệ Thống Giao Dịch phù hợp với thỏa thuận giao dịch điện tử (tồn tại độc lập hoặc là một phần của hợp đồng/thỏa thuận khác) được ký giữa các bên có liên quan (kể cả qua điện thoại).

Điều 3. Các Lệnh Gift X

1. Tạo Gói Quà
Sau khi Người Tặng nhập đầy đủ các thông tin cần thiết của Quà Tặng, bao gồm: Loại Giao Dịch Tặng Trứng Vàng; Chọn/viết Lời Chúc và Thiệp mừng; Điền Giá trị của Quả Trứng muốn tặng; Người Tặng bấm “Tạo gói quà”; Hoàn thành thao tác xác thực và hệ thống sẽ tạo một Mã Nhận Quà, hiển thị các thông tin về Quà Tặng để Người Tặng kiểm tra trước khi thực hiện Gửi Quà Tặng. Người Tặng được quyền tùy chọn Người Nhận để chia sẻ Mã Nhận Quà hoặc đường link Quà Tặng đến Người Nhận đó.
Khi Người Tặng hoàn thành thao tác xác thực tại bước này, đồng nghĩa với việc Người Tặng đã gửi Lệnh để yêu cầu DNSE thực hiện rút tiền ra từ TKCK của Người Tặng và sau khi Người Nhận xác nhận Nhận Quà Tặng DNSE sẽ nộp tiền vào TKCK của Người Nhận.
2. Gửi Quà Tặng
Người Tặng thực hiện thao tác Gửi Quà Tặng để gửi đến Người Nhận.
3. Nhận Quà Tặng
Sau khi Khách hàng hoàn tất thao tác Nhận Quà Tặng và xác thực, Khách hàng được coi là:
- Người Nhận Quà Tặngtừ chính Người Tặng;
- Cho phép DNSE gửi thông báo Nhận Quà Tặng, cập nhật trạng thái của Quà Tặng cho Người Tặng;
- Đồng ý Số Tiền Quà Tặng được chuyển vào TKCK của mình tại DNSE;
- Đã đọc, hiểu, chấp thuận và ký kết Thỏa thuận Quản lý và Tối ưu Tài sản với DNSE và đồng ý để Số Tiền Quà Tặng tự động chuyển thành một Giao Dịch Ấp Trứng trong tài khoản của Người Nhận theo Thỏa thuận Quản lý và Tối ưu Tài Sản giữa DNSE và Khách hàng;
- Đồng ý với việc không thể hoàn trả lại Quà Tặng.
4. Các Lệnh khác
Khi Người Nhận Từ Chối hoặc Người Tặng Hủy Mã Quà Tặng hoặc qua Ngày Hết Hạn mà Người Nhận chưa Nhận Quà, Người Tặng chấp thuận DNSE hủy Lệnh và hoàn trả tiền vào TKCK của Người Tặng trong vòng 01 ngày làm việc kể từ thời điểm Người Nhận từ chối hoặc Người Tặng hủy Quà Tặng hoặc thời điểm kết thúc Ngày Hết Hạn.

Điều 4. Phí sử dụng Gift X

- DNSE không thực hiện thu bất kỳ khoản phí nào từ Khách hàng trong quá trình Khách hàng sử dụng Gift X.
- Việc thu các khoản phí sử dụng (nếu có) sẽ thực hiện theo chính sách của DNSE trong từng thời kỳ và được thông báo tới Khách hàng theo quy định tại Điều 8 Bản Điều khoản này.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của DNSE

- Thực hiện các Lệnh của Khách hàng theo quy định tại Bản Điều khoản này. DNSE không chịu trách nhiệm với bất cứ trường hợp nào khiến tài sản của Khách hàng bị thiệt hại do có lỗi/nguyên nhân từ phía Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn: Khách hàng nhập sai số tiền, Người Nhận đã nhập đúng Mã Nhận Quà nhưng không được chính Người Tặng trực tiếp chuyển thông tin Mã Nhận Quà/link Quà Tặng.
- Bảo mật mọi thông tin về nội dung Quà Tặng khi Khách Hàng sử dụng Gift X và chỉ được tiết lộ khi xảy ra một trong các trường hợp: (i) khi được Khách hàng chấp thuận trước bằng văn bản, (ii) nhằm tuân thủ quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc giải quyết tranh chấp, (iii) nhằm phục vụ các mục đích kế toán, kiểm toán (iv) nhằm phục vụ việc tuân thủ nội bộ và vận hành khác của DNSE.
- Trong từng thời kỳ, DNSE có thể thay đổi nội dung Quà Tặng của Gift X hoặc chấm dứt Sản phẩm/Tính năng Gift X mà không cần sự chấp thuận trước của Khách hàng.
- Có quyền sửa đổi/bổ sung/chấm dứt Bản điều khoản theo thông báo của DNSE và Khách hàng đồng ý không hủy ngang/vô điều kiện về các thay đổi, bổ sung, chấm dứt đó. DNSE có trách nhiệm thông báo tới Khách hàng trong thời hạn tối thiểu 03 ngày trước khi có sự thay đổi/bổ sung/chấm dứt Bản điều khoản. Trường hợp Khách hàng không có thông báo ngừng sử dụng dịch vụ trong thời hạn theo thông báo hoặc tiếp tục sử dụng Gift X sau khi Bản Điều Khoản có thay đổi được xem như Khách hàng chấp thuận với Bản Điều Khoản mới.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

- Tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định tại Bản Điều Khoản này;
- Thực hiện đầy đủ các bước xác thực cần thiết theo yêu cầu của hệ thống nhằm đảm bảo an toàn cho tài khoản và giao dịch khi sử dụng Gift X;
- Có nghĩa vụ bảo mật Mã Nhận Quà/link Quà Tặng và tự chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng Mã Nhận Quà/link Quà Tặng do mình tạo.
- Tự chịu trách nhiệm nộp/khấu trừ thuế, phí đối với phần lợi tức/thu nhập mà Người Nhận nhận được từ Quà Tặng (nếu có) theo quy định của pháp luật. DNSE không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi nào liên quan đến việc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp/khấu trừ thuế, phí của Khách hàng nêu tại Bản Điều Khoản này.
- Đối với Khách hàng là tổ chức, Khách hàng phải đảm bảo và tự chịu trách nhiệm về việc đã nhận được toàn bộ các chấp thuận nội bộ cần thiết (nếu có) của tổ chức đó liên quan đến việc sử dụng Gift X và Giao Dịch Ấp Trứng;
- Trường hợp Khách Hàng là cá nhân, Khách Hàng chấp thuận vô điều kiện và không hủy ngang đối với quy định về xử lý dữ liệu cá nhân nêu tại Điều 9 Bản Điều Khoản này;
- Khách hàng có trách nhiệm tự bảo mật các thông tin: Mã Nhận Quà, Link Quà Tặng, các thông tin liên quan và tự chịu rủi ro khi Tạo Gói Quà và Gửi Quà cho người Nhận Quà (bao gồm cả việc gửi Mã Nhận Quà, Link Quà Tặng cho người Nhận Quà).
- Không sử dụng Gift X để truyền bá nội dung vi phạm thuần phong mỹ tục, đạo đức và các quy định pháp luật hiện hành và/hoặc nhằm có hành vi vi phạm pháp luật khác bao gồm nhưng không giới hạn như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền/tài trợ khủng bố…;
- Đồng ý và chấp thuận tham gia các chương trình khuyến mại, tặng quà của DNSE được thông báo từng thời điểm bằng các phương thức do DNSE thông báo, quyết định;
- Chấp thuận các miễn trừ, rủi ro khác khi sử dụng dịch vụ tại DNSE đã được công bố.

Điều 7. Tuyên bố và bảo đảm

- DNSE không phải và không được hiểu là đơn vị cung ứng, đại lý khuyến mại, phân phối hàng hóa, dịch vụ, không tham gia vào bất kỳ quy trình mua bán, cung ứng, vận chuyển, đóng gói sản phẩm cho Bên thứ ba nào khi cung cấp sản phẩm Gift X cho Khách hàng;
- Việc mở TKCK tại DNSE là yêu cầu bắt buộc của hệ thống để Khách hàng thực hiện các Lệnh trong Gift X và có thể được từ chối nếu Khách hàng lựa chọn Từ chối Quà Tặng. DNSE không thực hiện bất cứ biện pháp nào nhằm yêu cầu, cưỡng ép Khách hàng mở TKCK và/hoặc sử dụng Sản phẩm/Dịch vụ do DNSE cung cấp khi không nhận được sự chấp thuận của Khách hàng.
- Trong mọi trường hợp, DNSE được miễn trừ trách nhiệm đối với các rủi ro liên quan đến nhận Lệnh, thực hiện Lệnh Gift X và các rủi ro khác được công bố tại Bản Điều khoản và Điều kiện kèm theo Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng tại DNSE và/hoặc qua Hệ thống giao dịch DNSE theo quy định của DNSE.

Điều 8. Thông báo

Các Bên có thể gửi thông báo cho nhau theo phương thức quy định tại Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng tại DNSE và/hoặc qua Ứng dụng giao dịch của DNSE.

Điều 9. Quy định khác

- Bản Điều Khoản này có thể được các Bên ký kết theo một trong các phương thức sau:
(a) Ký trực tiếp bằng tay bởi các bên (tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp) vào phần ký dưới đây;
(b) Ký bằng chữ ký số theo pháp luật về giao dịch điện tử; hoặc
(c) Ký bằng phương thức giao dịch điện tử khác qua Hệ Thống Giao Dịch theo thỏa thuận giao dịch điện tử (tồn tại độc lập hoặc là một phần của hợp đồng/thỏa thuận khác) được ký giữa các Bên.
Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Bản Điều Khoản này có thể được một bên ký kết theo một phương thức và bên hoặc các bên còn lại ký theo một hoặc nhiều phương thức khác trong số các phương thức nêu trên.
- Bảo mật và xử lý dữ liệu cá nhân trong trường hợp Khách Hàng là cá nhân: Bằng việc ký kết Bản Điều Khoản này, DNSE được coi là đã thông báo cho Khách Hàng và Khách Hàng được coi là đã đồng ý rằng kể từ ngày ký Bản Điều Khoản này cho đến khi Bản Điều Khoản được chấm dứt toàn bộ, DNSE có toàn quyền và trách nhiệm xử lý (các) dữ liệu cá nhân của Khách Hàng phù hợp với quy định pháp luật, bao gồm như không giới hạn việc thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan, cụ thể:
(a) Loại dữ liệu cá nhân được xử lý: Dữ liệu, hình ảnh, thông tin định danh cá nhân do Khách Hàng cung cấp; Thông tin số tài khoản ngân hàng, các thông tin có trên Tài Khoản Chứng Khoán; Thông tin về và liên quan đến (các) Giao Dịch và lịch sử giao dịch, chi trả tiền và các nghĩa vụ tài chính có liên quan giữa Khách Hàng và DNSE;
(b) Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân: Xử lý dữ liệu nhằm thực hiện Bản Điều Khoản này, lưu trữ dữ liệu và thực hiện các hoạt động thống kê, nghiên cứu, đánh giá dữ liệu, phát triển sản phẩm, ứng dụng và sử dụng dữ liệu vào sản phẩm, dịch vụ khác cung cấp cho Khách Hàng và phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của DNSE;
(c) Trong trường hợp dữ liệu nêu tại điểm (a) Điều này có sự thay đổi, Khách Hàng có quyền cũng như nghĩa vụ thông báo lại cho DNSE để DNSE cập nhật, bổ sung dữ liệu; và
(d) Việc ký kết, thực hiện Bản Điều Khoản này và cung cấp, xử lý dữ liệu cá nhân tại Điều này có thể phát sinh một số rủi ro tiềm tàng liên quan đến giao dịch điện tử và trao đổi dữ liệu trực tuyến. Tuy nhiên DNSE, trong khả năng tối đa, sẽ thực hiện bất kỳ hành động nào để hạn chế các rủi ro có thể phát sinh đối với dữ liệu của Khách Hàng, bao gồm cả rủi ro lọt lộ hoặc mất mát, sai sót thông tin có liên quan.

Điều 10. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

Thỏa Thuận này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa Thuận này sẽ được giải quyết trước hết bằng thương lượng. Nếu tranh chấp không giải quyết được bằng thương lượng, bất kỳ bên nào cũng có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền nơi DNSE đặt trụ sở để giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 11. Hiệu lực và thi hành

- Bản Điều Khoản này có hiệu lực kể từ thời điểm ký kết vào ngày nêu tại trang đầu tiên trên đây.
- Khi được Khách hàng và DNSE cùng ký kết và chấp thuận (dù bằng phương thức ký kết bằng văn bản hay giao dịch điện tử), Bảng Điều Khoản này sẽ trở thành một hợp đồng/thỏa thuận quy định các nguyên tắc và cơ sở nhằm thực hiện các công việc có liên quan tại Bản Điều Khoản. Bản Điều Khoản này thay thế cho Bản điều khoản và điều kiện sử dụng Gift X (hoặc tương đương) được ký giữa Khách Hàng và DNSE trước ngày ký Bản Điều Khoản này (nếu có). Tuy nhiên, các giao dịch được lập theo Bản điều khoản và điều kiện sử dụng Gift X đó trước ngày ký Bản Điều Khoản này sẽ tiếp tục được thực hiện theo quy định của Bản điều khoản và điều kiện sử dụng Gift X đó.