ENTRADE X
Search
⌃K

ĐK Trứng vàng

Điều khoản & Điều kiện Sản phẩm Trứng vàng
THỎA THUẬN QUẢN LÝ VÀ TỐI ƯU TÀI SẢN
Xét rằng:
- Khách hàng đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (sau đây gọi tắt là DNSE) để thực hiện việc giao dịch chứng khoán;
- Tài sản của Khách hàng trên tài khoản giao dịch chứng khoán do DNSE tiếp nhận và quản lý bao gồm tiền gửi giao dịch chứng khoán, chứng khoán lưu ký, lưu giữ tại DNSE và các quyền có liên quan là tài sản thuộc quyền sở hữu của Khách hàng;
- Khách hàng có nhu cầu tối ưu hóa tiền gửi giao dịch chứng khoán và số dư tiền có trong tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng mở tại DNSE trong thời gian chưa sử dụng và mong muốn được DNSE hỗ trợ, quản lý số tiền đó để có được mức lợi tức tối ưu;
- DNSE là Công ty Chứng khoán có chuyên môn, nghiệp vụ và có uy tín với nhiều đối tác, có khả năng kết nối, hỗ trợ Khách hàng trong việc tối ưu tiền gửi giao dịch và DNSE đồng ý thực hiện hỗ trợ, quản lý tiền gửi của Khách hàng trong nghiệp vụ được phép theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận này.
Theo đó, Khách hàng và DNSE đồng ý giao kết Thỏa thuận quản lý và tối ưu tài sản (“Thỏa Thuận”) này với các điều kiện và điểu khoản cụ thể sau:
Điều 1. Giải thích từ ngữ
Trong Thỏa Thuận này, các từ ngữ dưới đây sẽ có nghĩa như sau:
1.1 “Đề Nghị Ấp Trứng” là văn bản đề nghị (được lập theo mẫu với các nội dung và phương thức quy định bởi DNSE) từ Khách hàng gửi tới DNSE để yêu cầu thực hiện/mở một Giao Dịch Ấp Trứng.
1.2 “Đề Nghị Thu Hoạch” là văn bản đề nghị từ Khách hàng gửi tới DNSE để yêu cầu kết thúc/đóng một Giao Dịch Ấp Trứng đang được thực hiện.
1.3 “Giao Dịch Ấp Trứng/Giao dịch” là giao dịch DNSE thực hiện theo Thỏa Thuận này nhằm mục đích tối ưu Tiền gửi giao dịch của Khách hàng.
1.4 “Tài khoản Ấp trứng” là tiểu khoản thuộc tài khoản tổng/tài khoản lưu ký của Khách hàng để DNSE quản lý tiền của Khách hàng theo quy định của pháp luật chứng khoán và quy định tại Thỏa Thuận này.
1.5 “Tiền gửi giao dịch” là tiền gửi giao dịch chứng khoán và số dư tiền nhàn rỗi/ chưa được sử dụng có trong tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng mở tại DNSE.
1.6 “Hệ thống giao dịch DNSE” là hệ thống giao dịch điện tử của DNSE, bao gồm ứng dụng Entrade X và website dnse.com.vn.
1.7 “Bên Nhận Vốn” là DNSE. Theo Thỏa Thuận này, Khách hàng chỉ định và ủy quyền cho DNSE là Bên Nhận Vốn duy nhất của Khách Hàng, theo đó, bằng việc gửi các Đề Nghị Ấp Trứng, Khách hàng giao và đồng ý cho DNSE quản lý Tiền gửi giao dịch của Khách Hàng, sử dụng Tiền gửi giao dịch vào các hoạt động, nghiệp vụ hợp pháp nhằm mục đích tối ưu và phát triển tài sản cho Khách hàng (bao gồm các phương thức: (i) tự mình vay/cho bên thứ ba vay Tiền gửi giao dịch; (ii) gửi tiền có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng; (iii) mua giấy tờ có giá, tài sản tài chính; (iv) sử dụng vào các hoạt động, mục đích kinh doanh hợp pháp, phù hợp quy định của pháp luật).
1.8 “Lợi tức” là số tiền lãi hoặc lợi nhuận (trước thuế) mà Khách hàng được nhận trong một Giao Dịch Ấp Trứng tùy theo phương thức mà DNSE thực hiện như định nghĩa tại Khoản 1.6 Điều này.
1.9 “Tỷ suất lợi tức” là lãi suất hay tỷ suất lợi tức tại mỗi Đề Nghị Ấp Trứng/Giao Dịch Ấp Trứng, được tính theo tỉ lệ phần trăm và theo thời gian 01 năm (01 năm có 365 ngày).
1.10 “Ngày làm việc” là bất kỳ ngày nào trong tuần, trừ thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Điều 2. Mục đích của Thỏa Thuận
2.1. Thỏa Thuận này được tạo lập là cơ sở để DNSE hỗ trợ Khách hàng trong việc tối ưu Tiền gửi giao dịch theo yêu cầu và đề nghị của Khách hàng từng thời kỳ.
2.2. Với mục đích nêu trên, Khách hàng đồng ý không hủy ngang rằng:
a) Khách hàng đã hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ các phương thức DNSE có thể thực hiện (như quy định tại Khoản 1.6 Điều 1 Thỏa Thuận) nhằm mục đích hỗ trợ Khách hàng tối ưu hóa Tiền gửi giao dịch;
b) Khi Khách hàng có nhu cầu tối ưu hóa Tiền gửi giao dịch và gửi Đề Nghị Ấp Trứng tới DNSE, DNSE được chủ động sử dụng Tiền gửi giao dịch theo đề nghị của Khách hàng đó vào một/ một các phương thức nêu trên theo bất kỳ cách thức/ hình thức hợp pháp nào, đảm bảo nguyên tắc bảo toàn và phát triển tối đa tài sản (vốn) của Khách hàng; đồng thời, Khách hàng đồng ý và chấp nhận toàn bộ các điều kiện, điều khoản cũng như kết quả của mỗi Giao Dịch Ấp Trứng do DNSE đề xuất và thực hiện.
2.3. Khi Khách hàng gửi Đề Nghị Ấp Trứng, DNSE có quyền từ chối hoặc đồng ý. Bằng việc trích tiền tương ứng với đề nghị của Khách hàng từ Tài khoản giao dịch chứng khoán và/hoặc Tài khoản Ấp trứng, được hiểu DNSE chấp thuận với Đề Nghị Ấp Trứng và Giao Dịch Ấp Trứng theo Đề nghị của Khách hàng sẽ được xác lập theo các nội dung tại Đề nghị và tại các điều kiện, điều khoản của Giao Dịch Ấp Trứng đó. Các bên có liên quan không phải ký kết thêm bất kỳ văn bản/thỏa thuận nào cho mục đích xác lập giao dịch đó nữa.
2.4 Đề Nghị Ấp Trứng được lập thông qua Hệ thống giao dịch DNSE hoặc phương thức khác được DNSE quy định/chấp thuận từng thời kỳ.
Điều 3. Nguyên tắc quản lý, tối ưu tài sản và nội dung giao dịch
Nguyên tắc bảo toàn, tổi ưu hóa tài sản: hai Bên thống nhất Tiền gửi giao dịch của Khách hàng sẽ được DNSE quản lý, sử dụng theo đề nghị của Khách hàng trên nguyên tắc thận trọng, bảo toàn và phát triển tối đa nguồn vốn, tài sản của Khách hàng
Nguyên tắc minh bạch: việc quản lý tiền, tài sản của Khách hàng được thực hiện trên cơ sở tách bạch giữa tiền của Khách hàng và tiền của DNSE, phù hợp với quy định của pháp luật.
Điều 4. Giao Dịch Ấp Trứng
4.1. Bắt đầu giao dịch
a) Việc tối ưu hóa Tiền gửi giao dịch của Khách hàng được thực hiện thông qua các Giao Dịch Ấp Trứng xuất phát từ Đề Nghị Ấp Trứng của Khách hàng. DNSE toàn quyền chủ động thực hiện Giao Dịch Ấp Trứng và sử dụng theo quy định tại Thỏa Thuận này. Do đó, để đảm bảo nguyên tắc nêu tại Khoản 3.1 nêu trên, hai Bên đồng ý rằng không quan trọng kết quả sử dụng tiền thực tế của DNSE, khi Giao Dịch Ấp Trứng được hoàn thành, Khách hàng sẽ luôn nhận được đầy đủ số Tiền gốc giao dịch kèm lợi tức theo tỷ suất lợi tức kỳ vọng đã ghi tại Đề Nghị Ấp Trứng và theo các điều kiện, điều khoản của Giao Dịch Ấp Trứng tương ứng.
b) Giao Dịch Ấp Trứng có các nội dung, điều kiện, điều khoản theo quy định và/hoặc thông báo của DNSE từng thời kỳ. Khi lập và gửi Đề Nghị Ấp Trứng tới DNSE, Khách hàng đảm bảo và cam kết đã đọc, hiểu đầy đủ các nội dung của Đề Nghị Ấp Trứng, các nội dung, điều kiện, điều khoản của Giao Dịch Ấp Trứng.
c) Tại các Đề Nghị Ấp Trứng, Khách hàng phải nêu rõ các thông tin: Tiền gốc giao dịch (Số tiền thực hiện), Kỳ hạn ấp trứng, Tỷ suất lợi tức kỳ vọng. Số tiền thực hiện giao dịch không được thấp hơn mức tối thiểu do DNSE quy định trong từng thời kỳ.
d) Đề Nghị Ấp Trứng và Giao Dịch có hiệu lực kể từ khi được DNSE xác nhận chấp thuận thực hiện và chấm dứt khi Giao Dịch kết thúc theo quy định tại Khoản 4.2 Điều này.
4.2. Kết thúc giao dịch
a) Đến hết Kỳ hạn ấp trứng, theo sự lựa chọn của Khách hàng tại Đề Nghị Ấp Trứng ban đầu, một trong các hành động sau sẽ xảy ra:
(i) Giao dịch sẽ được hoàn thành và kết thúc; theo đó, Khách hàng sẽ nhận được số Tiền gốc giao dịch và khoản Lợi tức tương ứng theo các điều kiện, điều khoản tại Đề Nghị Ấp Trứng và Giao Dịch Ấp Trứng; hoặc
(ii) Kỳ hạn ấp trứng sẽ được gia hạn tự động với số tiền thực hiện mới tương ứng với lựa chọn của Khách hàng (là Tiền gốc giao dich, hoặc là tổng Tiền gốc giao dịch cộng với lợi tức tương ứng của kỳ hạn vừa kết thức) theo các điều kiện, điều khoản của Đề Nghị Ấp Trứng ban đầu cho đến khi Kỳ hạn hết thúc hoặc khi Khách hàng có yêu cầu đóng Giao Dịch Ấp Trứng.
b) Trong Kỳ hạn ấp trứng, Giao Dịch có thể kết thúc và chấm dứt trước hạn theo một trong các trường hợp sau:
(i) Theo đề nghị và yêu cầu của Khách hàng, trong trường hợp này Tỷ suất lợi tức và mức Lợi tức thực nhận của Khách hàng sẽ được điều chỉnh theo quy định tại điều kiện, điều khoản của Giao Dịch Ấp Trứng và/hoặc chính sách của DNSE từng thời kỳ.
(ii) DNSE có thể đơn phương chấm dứt Giao Dịch Ấp Trứng tại bất kỳ thời điểm nào theo quy định tại Thỏa Thuận này/ quy định tại Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán/Hợp đồng giao dịch ký quỹ (với mục đích thu hồi nợ/thanh toán nghĩa vụ tài chính của Khách hàng,…) và thực hiện chi trả lại Tiền gốc giao dịch kèm lợi tức tương ứng cho Khách hàng theo đúng quy định tại điều kiện, điều khoản của Giao Dịch Ấp Trứng và/hoặc chính sách của DNSE từng thời kỳ.
4.3. Thanh toán giao dịch, Thuế, phí giao dịch
a) Tiền gốc giao dịch và Lợi tức sẽ được DNSE trả cho Khách hàng vào Tài khoản Ấp trứng của Khách hàng ngay trong ngày kết thúc giao dịch..
b) Lợi tức đối với mỗi Tiền gốc giao dịch được tính theo công thức như sau:
(i) Trường hợp Giao dịch kết thúc đúng kỳ hạn:
Lợi tức = Tiền gốc giao dịch (X) Kỳ hạn Ấp trứng (X) Tỷ suất lợi tức/365.
(ii) Trường hợp Giao dịch kết thúc trước hạn:
Lợi tức = Tiền gốc giao dịch (X) Thời hạn Ấp trứng thực tế (tính đến ngày kết thúc Giao dịch trước hạn) (X) Tỷ suất lợi tức điều chỉnh trước hạn/ 365.
(iii) Trường hợp gia hạn tự động thì Lợi tức của kỳ hạn trước đó (sau khi trừ thuế - nếu có) được trả về cho Khách hàng hoặc được cộng dồn với Tiền gốc giao dịch để trở thành Tiền gốc giao dịch mới của kỳ hạn được gia hạn (tùy vào lựa chọn của Khách hàng tại Đề Nghị Ấp Trứng).
c) Nếu Giao dịch và/ hoặc lợi tức hoặc bất kỳ khoản lợi nhuận/thu nhập nào phát sinh/nhận được từ Tiền gửi giao dịch của Khách hàng theo Giao dịch là đối tượng chịu thuế, phí theo quy định của pháp luật và/hoặc quy định của DNSE, thì thực hiện như sau:
(i) Đối với Khách hàng là cá nhân, Khách hàng đồng ý và ủy quyền cho DNSE tự động trích trừ phần thuế, phí tương ứng và nộp thay/thanh toán thay Khách hàng trước khi chi trả Tiền gốc giao dịch và Lợi tức cho Khách hàng.
(ii) Đối với Khách hàng là tổ chức, Khách hàng có nghĩa vụ chủ động tự nộp thuế theo quy định của pháp luật, đồng thời Khách hàng có trách nhiệm xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho DNSE tương ứng với phần Lợi tức mà Khách hàng được nhận trong vòng 03 (ba) Ngày làm việc kể từ khi nhận được Lợi tức.
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng
5.1. Có quyền đề nghị DNSE thực hiện quản lý tài sản và thực hiện Giao dịch nhằm tối ưu hóa tài sản của Khách hàng theo quy định của Thỏa Thuận này.
5.2. Được DNSE thực hiện quản lý Tiền gửi giao dịch, sử dụng Tiền gửi giao dịch để thực hiện các Giao Dịch Ấp Trứng theo đúng quy định của Thỏa Thuận này và nội dung của Đề Nghị Ấp Trứng, điều khoản của Giao Dịch Ấp Trứng.
5.3. Có quyền được nhận lại số Tiền gốc giao dịch và được chi trả Lợi tức tương ứng theo quy định của Thỏa Thuận này và Đề Nghị Lập Giao Dịch có liên quan
5.4. Có quyền chấm dứt Giao dịch (tất toán Tiền gốc giao dịch) trước hạn phù hợp với các điều kiện, điều khoản của Giao dịch và được thanh toán Lợi tức theo quy định tại Thỏa Thuận này.
5.5. Có quyền dùng Tiền gốc giao dịch và Lợi tức (nếu có) làm tài sản bảo bảo cho các nghĩa vụ tài chính của Khách hàng phát sinh trên Tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng, trừ khi DNSE có ý kiến khác.
5.6. Đảm bảo có đủ Tiền gốc giao dịch để giao cho DNSE quản lý, sử dụng theo đúng Thỏa Thuận này và tại Đề Nghị Ấp Trứng, đồng thời cam kết và bảo đảm Tiền gửi giao dịch là tiền có nguồn gốc hợp pháp và Khách hàng có toàn quyền tự do sử dụng.
5.7. Đồng ý và ủy quyền cho DNSE quản lý và sử dụng Tiền gốc giao dịch theo đúng quy định tại Thỏa Thuận này.
5.8. Có nghĩa vụ nộp thuế, phí (nếu có) theo quy định của pháp luật, quy định của DNSE liên quan đến khoản Lợi tức nhận được (nếu có).
5.9. Bảo mật sự tồn tại, nội dung và các thông tin có được từ việc giao kết, thực hiện Thỏa Thuận này, Đề Nghị Ấp Trứng, Giao Dịch Ấp Trứng (“Thông Tin Mật”) và chỉ được tiết lộ Thông Tin Mật (i) khi được bên kia chấp thuận trước, (ii) nhằm tuân thủ quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc giải quyết tranh chấp, (iii) nhằm phục vụ các mục đích kế toán, kiểm toán hoặc thực hiện Giao dịch hoặc các thủ tục để thực hiện Giao dịch, (iv) nhằm phục vụ việc tuân thủ nội bộ và vận hành khác của DNSE. Quy định bảo mật này vẫn tiếp tục có hiệu lực sau khi Thỏa Thuận này chấm dứt.
5.9. Các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Thỏa Thuận này hoặc theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của DNSE
6.1. Có quyền và trách nhiệm quản lý, linh hoạt sử dụng Tiền gốc giao dịch của Khách hàng theo đúng quy định của Thỏa Thuận này, Đề Nghị Ấp Trứng và Giao Dịch Ấp Trứng.
6.2. Có quyền yêu cầu Khách hàng thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ theo Thỏa Thuận này.
6.3. Có quyền chủ động chấm dứt Giao Dịch để chuyển vào Tài khoản giao dịch chứng khoán để khấu trừ/thanh toán cho các nghĩa vụ của Khách hàng (như nghĩa vụ trả nợ vay ký quỹ, nghĩa vụ bồi thường,…) trong trường hợp phát sinh nghĩa vụ thanh toán đến hạn của Khách hàng trên Tài khoản giao dịch chứng khoán mà số dư tiền/tài sản có trên Tài khoản giao dịch chứng khoán không đủ thanh toán.
6.4. Có quyền ghi nhận Tiền gốc giao dịch và Lợi tức (nếu có) làm Tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ tài chính phát sinh trên Tài khoản giao dịch chứng khoán.
6.5. Có nghĩa vụ hoàn trả cho Khách hàng đầy đủ Tiền gốc giao dịch và Lợi tức (sau khi đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, phí, nếu áp dụng) phù hợp theo đúng quy định tại Thỏa Thuận này, Đề Nghị Ấp Trứng và Giao Dịch Ấp Trứng.
6.6. Có quyền chủ động thực hiện giao dịch, phương án tối ưu hóa vốn, công việc khác cần thiết để quản lý, sử dụng Tiền gửi giao dịch của Khách hàng cho mục đích tối ưu Tiền gửi giao dịch của Khách hàng theo Thỏa Thuận này.
6.7. Có toàn quyền quy định các nội dung, điều kiện, điều khoản của các sản phẩm Trứng vàng, Giao Dịch Ấp Trứng.
6.8. Có quyền chấm dứt Giao Dịch và/hoặc Thỏa Thuận này trước hạn với điều kiện thông báo trước cho Khách hàng trước khi thực hiện.
6.9. Bảo mật mọi thông tin về Thỏa Thuận này, thông tin về tài sản, Tiền gửi giao dịch của Khách hàng và chỉ được tiết lộ (i) khi được bên kia chấp thuận trước, (ii) nhằm tuân thủ quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc giải quyết tranh chấp, (iii) nhằm phục vụ các mục đích kế toán, kiểm toán hoặc thực hiện Giao Dịch hoặc các thủ tục để thực hiện Giao Dịch, (iv) nhằm phục vụ việc tuân thủ nội bộ và vận hành khác của DNSE
6.10. Các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Thỏa Thuận này hoặc theo quy định của pháp luật.
Điều 7. Quy định khác
7.1. Các Bên có thể gửi thông báo cho nhau theo phương thức quy định tại Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng tại DNSE và/hoặc qua Hệ thống giao dịch DNSE theo quy định về giao dịch điện tử của DNSE.
7.2. Các Đề Nghị Ấp Trứng, Đề Nghị Thu Hoạch, đề nghị/văn bản có liên quan (không phụ thuộc vào hình thức giao kết/hình thức thể hiện) được coi là một phần không tách rời của Thỏa Thuận này.
7.3. Mọi sửa đổi, bổ sung Thỏa Thuận này phải được thực hiện bằng văn bản theo một trong các cách thức sau:
a) Theo thỏa thuận bằng văn bản được ký giữa DNSE và Khách Hàng (trực tiếp hoặc qua phương thức điện tử); hoặc
b) Theo thông báo của DNSE và sau khi nhận được thông báo nếu Khách hàng (i) tiếp tục thực hiện các đề nghị, giao dịch theo Thỏa Thuận này hoặc (ii) không gửi phản đối trong thời gian 03 (ba) ngày kể từ ngày nhận được thông báo thì được coi là Thỏa Thuận đã được sửa đổi, bổ sung.
7.4. Việc một Bên chậm thực hiện quyền theo Thỏa Thuận này không có nghĩa là Bên đó từ bỏ quyền.
Điều 8. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp
Thỏa Thuận này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa Thuận này sẽ được giải quyết trước hết bằng thương lượng. Nếu tranh chấp không giải quyết được bằng thương lượng, bất kỳ bên nào cũng có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền nơi DNSE đặt trụ sở để giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Điều 9. Hiệu lực và thi hành
9.1. Thỏa Thuận này có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết. Trong đó, thời điểm giao kết được hiểu là: (i) thời điểm mà cả hai bên ký đã kết bằng văn bản trong trường hợp hai bên giao kết bằng văn bản; hoặc (ii) thời điểm hệ thống của DNSE ghi nhận Khách hàng đã xác nhận đồng ý với Thỏa Thuận này (bằng việc nhấn Tham gia) và các Điều khoản và Điều kiện của Thỏa Thuận này thông qua Hệ thống giao dịch DNSE.
9.2. Thỏa Thuận này chấm dứt khi tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng tại DNSE bị đóng hoặc tại Thỏa Thuận mở tài khoản chấm dứt theo quy định tại Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán ký giữa Khách hàng và DNSE, và các bên đã hoàn thành đầy đủ mọi nghĩa vụ có liên quan theo Hợp đồng mở tài khoản và Thỏa Thuận này. Việc chấm dứt Thỏa Thuận này không làm ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của các bên phát sinh trước thời điểm chấm dứt.
9.3. Ngay khi Khách hàng ký/xác nhận đồng ý tham gia, Thỏa Thuận này được tự động giao kết và thiết lập. Thỏa Thuận này là một bộ phận không tách rời và gắn liền với Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán ký giữa Khách hàng và DNSE. Các nội dung không được quy định tại Thỏa Thuận sẽ được thực hiện theo quy định tại Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán.
9.4. Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý toàn bộ nội dung Thỏa Thuận này và các thông tin/tài liệu có liên quan.