1.1.1. Thời gian giao dịch trên thị trường

a) Đối với Giao dịch Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ ETF, Chứng quyền có bảo đảm

Đối với Phương thức giao dịch khớp lệnh

Đối với Phương thức giao dịch thỏa thuận

Phiên

Phương thức giao dịch

Giờ giao dịch

Phiên sáng

Giao dịch thỏa thuận

09h00 - 11h30

Nghỉ giữa hai phiên sáng- chiều

11h30v-13h00

Phiên chiều

Giao dịch thỏa thuận

13h00 - 15h00

a) Đối với Giao dịch Trái phiếu

Sàn HSX:

Phiên

Phương thức giao dịch

Giờ giao dịch

Phiên sáng

Giao dịch thỏa thuận

09h00 - 11h30

Nghỉ giữa hai phiên sáng- chiều

11h30v-13h00

Phiên chiều

Giao dịch thỏa thuận

13h00 - 15h00

Sàn HNX:

Phiên

Phương thức giao dịch

Giờ giao dịch

Loại lệnh giao dịch

Phiên sáng

Khớp lệnh liên tục I

09h00 - 11h30

Lệnh giới hạn (LO)

Giao dịch thỏa thuận

09h00 - 11h30

Nghỉ giữa hai phiên sáng- chiều

11h30 - 13h00

Phiên chiều

Khớp lệnh liên tục II

13h00 - 14h30

Khớp lệnh định kỳ đóng cửa

14h30-14h45

Giao dịch thỏa thuận

13h00 - 15h00

Last updated