ENTRADE X
Search
K

1.1.1. Thời gian giao dịch trên thị trường

a) Đối với Giao dịch Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ ETF, Chứng quyền có bảo đảm
Đối với Phương thức giao dịch khớp lệnh
Đối với Phương thức giao dịch thỏa thuận
Phiên
Phương thức giao dịch
Giờ giao dịch
Phiên sáng
Giao dịch thỏa thuận
09h00 - 11h30
Nghỉ giữa hai phiên sáng- chiều
11h30v-13h00
Phiên chiều
Giao dịch thỏa thuận
13h00 - 15h00
a) Đối với Giao dịch Trái phiếu
Sàn HSX:
Phiên
Phương thức giao dịch
Giờ giao dịch
Phiên sáng
Giao dịch thỏa thuận
09h00 - 11h30
Nghỉ giữa hai phiên sáng- chiều
11h30v-13h00
Phiên chiều
Giao dịch thỏa thuận
13h00 - 15h00
Sàn HNX:
Phiên
Phương thức giao dịch
Giờ giao dịch
Loại lệnh giao dịch
Phiên sáng
Khớp lệnh liên tục I
09h00 - 11h30
Lệnh giới hạn (LO)
Giao dịch thỏa thuận
09h00 - 11h30
Nghỉ giữa hai phiên sáng- chiều
11h30 - 13h00
Phiên chiều
Khớp lệnh liên tục II
13h00 - 14h30
Khớp lệnh định kỳ đóng cửa
14h30-14h45
Giao dịch thỏa thuận
13h00 - 15h00