ENTRADE X
Search
K
Comment on page

Thực hiện trên app

Ấp trứng
Tại màn hình Trang chủ, KH lựa chọn mục Lợi tức tạm tính.
Tại tab Danh sách trứng, KH lựa chọn trứng phù hợp với nhu cầu Chọn Ấp trứng ngay.
Điền số tiền cần giao dịch trong phạm vi tổng tiền khả dụng, phần lợi tức cuối kỳ sẽ hiển thị lợi tức sẽ nhận được vào ngày đáo hạn trứng. Gắn thẻ cho trứng phù hợp mục đích nhu cầu (có thể tạo thêm theo ý muốn tối đa 3 thẻ hoặc có thể bỏ qua phần này) Chọn Tiếp tục
Kiểm tra lại thông tin trước khi Xác nhận giao dịch và nhập mã Smart OTP
Màn hình hiển thị giao dịch ấp trứng thành công
2.Thu hoạch
Tại màn hình danh sách Trứng đang ấp, lựa chọn trứng cần thu hoạch
Kiểm tra thông tin trứng, chọn Thu hoạch sau đó tiếp tục chọn Thu hoạch
KH có thể thực hiện thu hoạch Toàn bộ hoặc thu hoạch Từng phần bằng cách nhập số tiền tại phần Tiền thu hoạch sau đó chọn Tiếp tục, kiểm tra lại thông tin chọn Xác nhậ
Thu hoạch Từng phần
Thu hoạch Toàn
KH nhập mã Smart OTP. Mã xác thực OTP gửi về, chọn Xác nhận
Thông báo thu hoạch thành công sẽ hiện lên góc màn hình, số tiền trứng đã thu hoạch cùng lợi tức thực nhận sẽ được cộng vào ổng tiền khả dụng.
Màn hình hiển thị giao dịch Thu hoạch Toàn bộ thành công
Màn hình hiển thị giao dịch Thu hoạch Từng phần thành công