ENTRADE X
Search
K
Comment on page

Thực hiện trên web

1.Ấp trứng
Tại tab Tài sản, KH lựa chọn Trứng vàng
  • Tổng tiền khả dụng: số tiền trong tiểu khoản mà KH có thể sử dụng để gửi trứng vàng
  • Tổng tiền giao dịch: tổng giá trị các trứng đã ấp
  • Lợi tức tạm tính: lợi tức được tạo từ các trứng đã ấp tính đến thời điểm hiện tại
Tại tab Danh sách trứng, KH lựa chọn trứng phù hợp với nhu cầu và Chọn Ấp trứng ngay
Điền số tiền cần giao dịch trong phạm vi Tổng tiền khả dụng, phần lợi tức cuối kỳ sẽ hiển thị lợi tức sẽ nhận được vào ngày đáo hạn trứng. Gắn thẻ cho trứng phù hợp mục đích nhu cầu (có thể tạo thêm theo ý muốn tối đa 3 thẻ). KH kiểm tra lại các thông tin và chọn Tiếp tục
Mở ứng dụng Entrade X trên thiết bị thiết bị đã đăng ký Smart OTP: Lấy mã OTP tại Menu -> Smart OTP -> Lấy mã OTP
Hoàn thành ấp trứng, KH sẽ nhận được thông báo
2.Thu hoạch
Tại màn hình danh sách Trứng đang ấp, lựa chọn quả trứng cần thu hoạch, chọn Thu hoạch
Tiếp tục chọn Thu hoạch
KH có thể thực hiện thu hoạch Toàn bộ hoặc Một phần bằng cách nhập số Tiền thu hoạch trong phạm vi Tiền giao dịch, sau đó chọn Tiếp tục
Giao dịch thu hoạch Một phần
Giao dịch thu hoạch Toàn bộ
KH kiểm tra lại thông tin và chọn Xác nhận.
Sau đó mở ứng dụng Entrade X trên thiết bị thiết bị đã đăng ký Smart OTP: Lấy mã OTP tại Menu -> Smart OTP -> Lấy mã OTP
Thông báo thu hoạch thành công sẽ hiện lên góc phải màn hình, số tiền trứng đã thu hoạch cùng lợi tức thực nhận sẽ được cộng vào Tổng tiền khả dụng.
Thực hiện thu hoạch trứng vàng Một phần hành công
Thực hiện thu hoạch trứng vàng Toàn bộ thành công