Điều khoản Dịch vụ Giao dịch Chứng khoán Phái sinh

Điều khoản và điều kiện dịch vụ giao dịch Chứng khoán Phái sinh kèm theo Hợp Đồng Mở Tài khoản Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh giữa Khách hàng và DNSE (“Hợp Đồng”

Các Điều khoản và Điều kiện về Dịch vụ Giao dịch Chứng Khoán Phái Sinh (ĐKĐK CKPS) sau đây được áp dụng cho tất cả các Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh (như được định nghĩa dưới đây) mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”).

Khách hàng đồng ý tuân thủ và chịu sự ràng buộc của Các Điều khoản và Điều kiện được nêu dưới đây và bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào của Các Điều khoản và Điều kiện này được DNSE thực hiện tại từng thời điểm.

Điều 1: Định nghĩa một số thuật ngữ

 1. Chứng khoán phái sinh/CKPS: là công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng, bao gồm hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, trong đó xác nhận quyền, nghĩa vụ của các bên đối với việc thanh toán tiền, chuyển giao số lượng tài sản cơ sở nhất định theo mức giá đã được xác định trong khoảng thời gian hoặc vào ngày đã xác định trong tương lai.

 2. Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh/ Tài khoản phái sinh: là tài khoản thuộc tài khoản lưu ký tổng của Khách hàng mở tại DNSE để thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh của Khách hàng.

 3. Vị thế: Vị thế một CKPS tại một thời điểm là trạng thái giao dịch và khối lượng CKPS chưa đáo hạn mà Khách hàng đang nắm giữ tính tới thời điểm đó. Khách hàng mua hoặc bán một CKPS được gọi là mở vị thế mua hoặc mở vị thế bán CKPS đó.

 4. Giới hạn vị thế: Là số lượng tối đa của CKPS, hoặc của CKPS đó và các CKPS khác (như các Hợp đồng tương lai) dựa trên cùng tài sản cơ sở mà Khách hàng được nắm giữ trên Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tại một thời điểm. Giới hạn vị thế được xác định theo quy định của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD).

 5. Ký quỹ: Là việc Khách hàng phải nộp một khoản tiền hoặc chứng khoán (sau đây gọi chung là “Tài sản ký quỹ”) được chấp nhận ký quỹ để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán giao dịch CKPS của Khách hàng.

 6. Tỷ lệ chiết khấu chứng khoán ký quỹ: Là tỷ lệ chiết khấu khi xác định giá trị chứng khoán ký quỹ.

 7. Ký quỹ ban đầu (IM): Là giá trị ký quỹ mà Khách hàng phải thực hiện nộp ký quỹ ban đầu đối với các vị thế dự kiến mở trước khi giao dịch CKPS.

 8. Tỷ lệ ký quỹ ban đầu: Là tỷ lệ được DNSE quy định và dùng để tính toán IM, phù hợp với quy định bởi VSD.

 9. Ký quỹ biến đổi (VM): Là giá trị được xác định theo quy định của VSD và được tính vào giá trị ký quỹ duy trì yêu cầu trong trường hợp lãi lỗ vị thế của danh mục đầu tư trên tài khoản của nhà đầu tư ở trạng thái lỗ.

 10. Ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ (DM): Là giá trị ký quỹ mà Khách hàng phải nộp từ sau ngày giao dịch cuối cùng của Hợp đồng Tương lai Trái phiếu Chính phủ (“HĐTL TPCP”) cho đến ngày thanh toán cuối cùng để đảm bảo nghĩa vụ thực hiện hợp đồng.

 11. Ký quỹ duy trì yêu cầu (MR): Là tổng giá trị ký quỹ mà Khách hàng phải nộp để duy trì các vị thế mà Khách hàng đang nắm giữ được tính toán trong phiên giao dịch cho danh mục vị thế trên tài khoản giao dịch CKPS.

 12. Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ: là tỷ lệ giữa giá trị Ký quỹ duy trì yêu cầu (MR) với tổng giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ.

 13. Tỷ lệ xử lý là tỷ lệ do DNSE quy định mà theo đó nếu Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ bằng hoặc lớn hơn Tỷ lệ xử lý thì DNSE có quyền xử lý tài khoản giao dịch CKPS như Điều 4 Bản ĐKĐK CKPS này.

 14. Tổng dư nợ tài khoản CKPS: Là tổng số tiền mà DNSE đã tạm ứng, đã thanh toán các nghĩa vụ cho Khách hàng bao gồm: Thanh toán lỗ vị thế hàng ngày, thanh toán bồi thường thực hiện HĐTL TPCP, thanh toán các khoản phí, thuế, ...

 15. Giá giao dịch: là mức giá của CKPS (hợp đồng) được xác định từ kết quả khớp lệnh hoặc hình thành từ kết quả giao dịch thỏa thuận.

 16. Ngân hàng thanh toán: nghĩa là Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (“Vietinbank”) và các ngân hàng thanh toán khác theo quy định của pháp luật để bù trừ và thanh toán các giao dịch CKPS.

 17. Giá thanh toán cuối cùng: là Giá thanh toán cuối ngày do Trung Tâm Bù Trừ (“CCP”) xác định tại ngày giao dịch CKPS cuối cùng.

 18. Giá thanh toán cuối ngày: là giá thanh toán do CCP xác định tại cuối mỗi ngày giao dịch.

 19. Cơ quan có thẩm quyền: bao gồm Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, VSD, SGDCK và Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khác.

 20. Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán: là hợp đồng mở và sử dụng tài khoản giao dịch chứng khoán đã được ký kết giữa Khách hàng và DNSE để Khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán và sử dụng tài khoản giao dịch chứng khoán do DNSE quản lý.

 21. Yêu cầu ký quỹ bổ sung: Là thông báo của DNSE gửi cho Khách hàng để yêu cầu Khách hàng thực hiện nộp ký quỹ bổ sung khi Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ thấp hơn Tỷ lệ ký quỹ ban đầu. Khách hàng có nghĩa vụ thực hiện Yêu cầu ký quỹ bổ sung trong thời hạn theo yêu cầu của DNSE.

 22. Mất khả năng thanh toán: Là trạng thái tài khoản của Khách hàng không thực hiện đầy đủ hoặc kịp thời nghĩa vụ thanh toán trên Tài khoản CKPS hoặc nghĩa vụ bổ sung tài sản ký quỹ do vi phạm Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ hoặc thanh toán tiền thực hiện Hợp đồng và/hoặc không chuyển đủ nghĩa vụ thanh toán thực hiện HĐTL TPCP theo quy định của DNSE hoặc của VSD từng thời kỳ.

 23. Nghĩa vụ thanh toán hàng ngày: Là các khoán phí thuế phát sinh hàng ngày trên tài khoản CKPS của Khách hàng, bao gồm: Phí giao dịch, thuế giao dịch, phí quản lý vị thế, phí quản lý tài sản, phí đáo hạn, các khoản lỗ vị thế và các chi phí khác liên quan đến việc thực hiện Giao dịch CKPS của Khách hàng theo quy định tại Hợp Đồng này.

Điều 2: Quy định chung về Giao dịch chứng khoán phái sinh

 1. DNSE chỉ mở Tài khoản giao dịch CKPS và cung cấp dịch vụ giao dịch CKPS cho các Khách hàng đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở tại DNSE. Khách hàng đồng ý rằng, các hợp đồng đã ký với DNSE: Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán và Các điều khoản và điều kiện hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán đương nhiên có hiệu lực áp dụng đối với Tài khoản giao dịch CKPS.

 2. Khách hàng xác nhận, cam đoan bảo đảm và cam kết rằng Khách hàng không thuộc các đối tượng sau đây khi mở tài khoản giao dịch CKPS:

a) Khách hàng là người chưa thành niên;

b) Khách hàng là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có có khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người đang chấp hành hình phạt từ hoặc bị Tòa án cấm hành nghề, làm công việc nhất định;

c) Khách hàng là Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Hội đồng Thành viên, Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc), các trưởng bộ phận, nhân viên của thành viên giao dịch khác;

d) Khách hàng bị cơ quan có thẩm quyền cấm thực hiện các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán có thời hạn hoặc vĩnh viễn do vi phạm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán và các trường hợp đầu tư có điều kiện cụ thể theo quy định pháp luật nhưng chưa đáp ứng đủ các điều kiện cụ thể đó; và

e) Các đối tượng khác bị cấm giao dịch chứng khoán phái sinh theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp sau khi đã mở tài khoản, Khách hàng sau đó trở thành một trong các đối tượng nêu trên phải có trách nhiệm thông báo ngay cho DNSE để thực hiện đóng tài khoản.

Để làm rõ, DNSE chỉ có nghĩa vụ xác minh điều kiện mở Tài khoản giao dịch CKPS cho Khách hàng dựa trên thông tin Khách hàng kê khai và hồ sơ Khách hàng cung cấp cùng cam kết tại bản ĐKĐK CKPS này mà không có nghĩa vụ phải xác thực tính trung thực và đúng đắn của các thông tin, hồ sơ và cam kết đó. DNSE cũng được miễn trừ khỏi mọi trách nhiệm (bao gồm cả trách nhiệm dân sự và trách nhiệm với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền) có liên quan và bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào trong trường hợp cam kết của Khách hàng tại Điều này là sai, không đúng sự thật, không trung thực hoặc gây nhầm lẫn tại thời điểm mở Tài khoản giao dịch CKPS hoặc trong trường hợp Khách hàng không thông báo để đóng tài khoản kịp thời trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày trở thành một trong các đối tượng nêu tại Điều này.

 1. Khách hàng cam kết việc đặt lệnh giao dịch CKPS tuân thủ các quy định của DNSE, của Sở Giao dịch Chứng khoán, VSD và các cơ quan có thẩm quyền.

 2. DNSE có thể từ chối thực hiện các yêu cầu hoặc lệnh giao dịch CKPS của Khách hàng nếu thấy yêu cầu giao dịch CKPS đó vi phạm, có dấu hiệu đáng ngờ hoặc tiềm ẩn nguy cơ vi phạm ĐKĐK CKPS này, các quy định của pháp luật, của các cơ quan quản lý có thẩm quyền và/hoặc các quy định có liên quan của DNSE. Khi từ chối thực hiện yêu cầu/lệnh giao dịch như vậy, DNSE được miễn trừ khỏi mọi thiệt hại và tổn thất (dù là có khả năng phát sinh hay tổn thất thực tế) của Khách hàng xuất phát từ việc không thực hiện được yêu cầu hoặc lệnh giao dịch đó.

 3. Khách hàng có trách nhiệm thanh toán cho DNSE các khoản lỗ vị thế, phí giao dịch, tiền lãi, và các khoản phí, thuế, các khoản DNSE đã hỗ trợ tạm ứng trên tài khoản giao dịch CKPS và các chi phí khác liên quan đến việc thực hiện Giao dịch CKPS của Khách hàng theo quy định tại Hợp Đồng này. Khách hàng đồng ý rằng DNSE có toàn quyền quyết định về các loại phí (trừ phí thanh toán cho Sở giao dịch chứng khoán, VSD và các bên có liên quan khác theo quy định của các cơ quan này), lãi suất, các chi phí liên quan đến Giao dịch CKPS tại DNSE phù hợp với quy định pháp luật và quy chế của Sở giao dịch chứng khoán và VSD, và Khách hàng chấp nhận với mọi quyết định này.

 4. Khách hàng có trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản thuế theo quy định của pháp luật liên quan đến Giao dịch CKPS trên Tài khoản giao dịch CKPS của Khách hàng.

 5. Trong mọi trường hợp, nếu Khách hàng không thanh toán và/hoặc thanh toán không đầy đủ, không đúng thời hạn các nghĩa vụ được nêu tại Khoản 5, Khoản 6 Điều này và các khoản phải thanh toán khác, các nghĩa vụ chưa được thanh toán của Khách hàng sẽ được được cộng dồn và bị tính lãi chậm thanh toán theo quy định của DNSE. DNSE có quyền tự động rút và xử lý tài sản ký quỹ trên Tài khoản giao dịch CKPS của Khách hàng để thanh toán cho các nghĩa vụ nêu trên của Khách hàng cho đến khi nghĩa vụ thanh toán của Khách hàng đã được hoàn tất. Trường hợp DNSE đánh giá Khách hàng có khả năng vi phạm các nghĩa vụ thanh toán nêu trên, DNSE có quyền tự động trích tiền từ các tài khoản nêu trên và/hoặc rút toàn bộ tài sản ký quỹ trên tài khoản ký quỹ của Khách hàng tại thời điểm đó trên cơ sở phù hợp với quy định của Cơ quan có thẩm quyền nhằm bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán của Khách hàng.

 6. Trong trường hợp tiền trên Tài khoản giao dịch CKPS của Khách hàng không đủ số dư để thanh toán bất kỳ nghĩa vụ đến hạn nào quy định tại Điều này, ngoài các biện pháp khác được quy định tại ĐKĐK CKPS này đối với từng nghĩa vụ cụ thể thì DNSE, theo toàn quyền quyết định của mình, có quyền thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các biện pháp sau:

a) Ngừng cung cấp một phần hoặc toàn bộ (các) dịch vụ trên Tài khoản chứng khoán của Khách hàng;

b) Cắt tiền trên bất kỳ tiểu khoản/tài khoản nào của Khách hàng mở tại DNSE, bao gồm cả Tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở;

c) Xử lý tiền và tài sản ký quỹ của Khách hàng theo cách thức do DNSE quyết định để thu hồi nợ; và

d) Các biện pháp khác theo quyết định của DNSE phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 3: Phương thức thực hiện Giao dịch chứng khoán phái sinh

 1. Khách hàng thực hiện đặt lệnh giao dịch chứng khoán phái sinh thông qua các phương tiện điện tử do DNSE cung cấp, qua phiếu lệnh văn bản, qua điện thoại có ghi âm hoặc phương thức khác do DNSE quy định. Khách hàng bảo đảm rằng Khách hàng hiểu đầy đủ tất cả các khía cạnh của việc lựa chọn cách thức giao dịch khi đặt lệnh.

 2. Nếu Khách hàng phát hiện có lỗi hoặc sai sót trong lệnh giao dịch, Khách hàng có nghĩa vụ thông báo lỗi hoặc thiếu sót của lệnh đã được xác nhận với DNSE trong cùng ngày giao dịch. Nếu không, Khách hàng được xem là chấp nhận lệnh và đồng ý rằng toàn bộ lệnh giao dịch đó là trung thực, chính xác và đầy đủ.

 3. Trong trường hợp DNSE không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần của Giao dịch CKPS theo lệnh giao dịch của Khách hàng, phần lệnh không thể thực hiện được sẽ bị hủy khi kết thúc thời hạn theo quy định tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền; đồng thời, DNSE sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát và thiệt hại nào mà Khách hàng phải chịu. Nếu DNSE thực hiện một phần hoặc toàn bộ lệnh của Khách hàng, Khách hàng đồng ý chịu sự ràng buộc bởi toàn bộ kết quả của Giao dịch CKPS đó về mọi phương diện.

 4. Trường hợp Khách hàng không thực hiện ký quỹ bổ sung theo thông báo hoặc yêu cầu của DNSE, Khách hàng đồng ý và chấp nhận rằng DNSE được quyền đóng bất kỳ Vị thế nào của Khách hàng vào thời điểm DNSE thấy phù hợp cho đến khi Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ của Khách hàng trở về Tỷ lệ ký quỹ ban đầu để tiếp tục thực hiện Giao dịch CKPS, phù hợp với các quy định của DNSE.

 5. Khách hàng cam kết rằng mỗi Giao dịch CKPS là quyết định riêng của Khách hàng và bất kỳ thông tin, đề xuất nào liên quan đến Giao dịch CKPS từ bất kỳ cá nhân nào cũng chỉ có tính chất tham khảo với Khách hàng và DNSE không phải chịu trách nhiệm đối với các thông tin, đề xuất đó trên mọi phương diện kể cả trong trường hợp thông tin, đề xuất đó do nhân viên, người nội bộ của DNSE đưa ra.

 6. DNSE sẽ nỗ lực tối đa trong việc thực hiện yêu cầu của Khách hàng mà DNSE nhận được nhưng không chịu trách nhiệm đối với các rủi ro liên quan đến hệ thống hoặc phần cứng từ phía Khách hàng, DNSE, Sở Giao dịch chứng khoán, CCP, Ngân hàng thanh toán, VSD hoặc thị trường chứng khoán phái sinh trong việc gửi, nhận và thực hiện yêu cầu hoặc lệnh giao dịch của Khách hàng. Khách hàng công nhận rằng, vào mọi thời điểm, DNSE có quyền từ chối hoặc hạn chế Giao dịch CKPS của Khách hàng.

 7. DNSE không bắt buộc phải thực hiện theo yêu cầu của Khách hàng nếu việc thực hiện yêu cầu đó vi phạm pháp luật, Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoái phái sinh, bản ĐKĐK CKPS này hoặc cho rằng, theo toàn quyền đánh giá của DNSE, có thể dẫn đến thiệt hại cho chính DNSE. DNSE sẽ thông báo từ chối hay hạn chế giao dịch tới Khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể.

Điều 4: Quy định về ký quỹ và xử lý

 1. Ký quỹ và Ký quỹ bổ sung

a) Khách hàng đồng ý và chấp nhận rằng các tỷ lệ quy định tại Bản ĐKĐK CKPS này do DNSE toàn quyền quy định, thay đổi và công bố từng thời điểm phù hợp với quy định của pháp luật từng thời kỳ mà không cần phải có sự chấp thuận của Khách hàng. Theo đó, Khách hàng đồng ý thực hiện Ký quỹ vào Tài khoản CKPS trước khi thực hiện Giao dịch CKPS theo đúng quy định hoặc thông báo của DNSE. Trường hợp không đồng ý với các thay đổi nêu trên, Khách hàng có quyền đề nghị chấm dứt sử dụng dịch vụ với điều kiện đã hoàn tất mọi nghĩa vụ với DNSE.

b) Sau khi đặt lệnh giao dịch và mở Vị thế, Khách hàng phải duy trì mức Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ không thấp hơn Tỷ lệ ký quỹ ban đầu. DNSE có quyền thông báo cho Khách hàng nếu Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ thấp hơn Tỷ lệ ký quỹ ban đầu bằng một Yêu cầu ký quỹ bổ sung. Khách hàng phải thực hiện Yêu cầu ký quỹ bổ sung trong thời hạn theo yêu cầu của DNSE tại từng thời điểm. Trong mọi trường hợp, Khách hàng có trách nhiệm tự theo dõi trạng thái Giao dịch CKPS của mình và DNSE sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường cho Khách hàng nếu DNSE không gửi Yêu cầu ký quỹ bổ sung hoặc Khách hàng không nhận được Yêu cầu ký quỹ bổ sung.

c) Nếu Khách hàng không nộp thực hiện đầy đủ và đúng hạn Yêu cầu ký quỹ bổ sung, DNSE có quyền đóng một phần hoặc toàn bộ Vị thế của Khách hàng để đảm bảo Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ của Khách hàng trở về Tỷ lệ ký quỹ ban đầu. Khách hàng đồng ý và chấp nhận toàn bộ chi phí và lỗ phát sinh từ việc DNSE thực hiện việc đóng một phần /toàn bộ Vị thế này.

d) Trường hợp theo yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền (như Sở giao dịch chứng khoán, CCP) yêu cầu Khách hàng nộp thêm tiền vào Tài khoản CKPS để tuân thủ các điều kiện quy định bởi các cơ quan này, Khách hàng phải ngay lập tức ký quỹ thêm theo yêu cầu của các cơ quan đó và DNSE có quyền đóng Vị thế của Khách hàng để tuân các thủ yêu cầu này.

 1. Đóng vị thế và xử lý tài sản ký quỹ

a) Khách hàng đồng ý rằng, nếu có bất kỳ sự kiện nào dưới đây xảy ra, DNSE có toàn quyền thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các biện pháp: (i) thu hồi toàn bộ quyền sử dụng Tài khoản CKPS, (ii) Thu toàn bộ tiền mặt hiện có và/hoặc bán, chuyển giao tất cả Tài sản ký quỹ thuộc Tài khoản CKPS và/hoặc Tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng (bao gồm bất kỳ tài khoản/tiểu khoản nào của Khách hàng do DNSE quản lý) mà không cần có sự chấp thuận của Khách hàng, (iii) đình chỉ hoặc tạm dừng lệnh giao dịch để mở Vị thế mới từ Khách hàng, đồng thời hủy các lệnh chưa thực hiện của Khách hàng và (iv) đóng bất kỳ Vị thế nào của Khách hàng để thu hồi các khoản nợ và thực hiện các nghĩa vụ của Khách hàng mà không cần sự đồng ý của Khách hàng và không phụ thuộc vào bất kỳ ràng buộc, nghĩa vụ của Khách hàng với bất kỳ một bên thứ ba nào khác, (v) Thực hiện rút tiền ký quỹ của Khách hàng tại VSD (nếu giá trị ký quỹ của Khách hàng vượt mức yêu cầu và được VSD chấp nhận), (vi) Các biện pháp khác theo quy định của DNSE và quy định của pháp luật:

(i) Ngay khi Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ bằng hoặc cao hơn Tỷ lệ xử lý.

(ii) Khách hàng rơi vào trường hợp Mất khả năng thanh toán hoặc vi phạm nghĩa vụ thanh toán, nghĩa vụ khác theo Hợp Đồng này.

(iii) Khách hàng bị chết, bị tuyên bố chết, mất tích hoặc không còn đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

(iv) Khách hàng thuộc đối tượng không được phép giao dịch CKPS theo quy định của pháp luật, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(v) Tài sản của Khách hàng bị cưỡng chế thi thành theo quy định của pháp luật, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(vi) Có bất kỳ cam đoan hoặc bảo đảm hoặc thông tin, tài liệu nào do Khách hàng cung cấp theo Hợp Đồng hoặc Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán ký giữa Khách hàng và DNSE là giả mạo, không trung thực, không đúng hoặc không chính xác.

(vii) Bất kỳ giấy phép nào liên quan đến hoạt động kinh doanh của Khách hàng đã bị thu hồi, hủy bỏ, đình chỉ hoặc chấm dứt hoặc Khách hàng bị tuyên bố giải thế, phá sản.

(viii) Bất kỳ vấn đề nào khác do DNSE quy định tại từng thời điểm và thông báo trước cho Khách hàng.

b) Trong trường hợp DNSE xử lý tài khoản giao dịch CKPS của Khách hàng, DNSE có toàn quyền quyết định thực hiện một hoặc nhiều biện pháp nêu tại Điểm (a) Khoản này và các nội dung cụ thể như:

(i) Số lượng Vị thế đóng và mức giá đặt lệnh đóng Vị thế;

(ii) Tạm ngừng giao dịch đối với Tài khoản giao dịch CKPS của Khách hàng;

(iii) Sử dụng, bán, chuyển giao tài sản ký quỹ của Khách hàng;

(iv) Điều chuyển tiền, chứng khoán giữa các Tài khoản giao dịch CKPS và Tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của Khách hàng; và

(v) Bán hoặc thu hồi bất kỳ tài sản nào khác của Khách hàng hiện có trên Tài khoản giao dịch CKPS và/hoặc trên Tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở.

c) Tùy theo từng thời điểm và điều kiện thị trường, DNSE có quyền lựa chọn áp dụng một hoặc toàn bộ các biện pháp nêu trên.

d) Trong trường hợp sau khi xử lý theo Điểm (b) và (c) ở trên vẫn chưa đủ thanh toán các nghĩa vụ của Khách hàng, toàn bộ nghĩa vụ còn tồn đọng sẽ được cộng dồn và bị tính lãi chậm thanhtoán theo quy định của DNSE và Khách hàng có trách nhiệm tiếp tục thanh toán cho DNSE.

e) Trường hợp Tài khoản giao dịch CKPS của Khách hàng có khả năng không đủ để thanh toán các nghĩa vụ đúng thời hạn, DNSE có thể hỗ trợ tạm ứng cho Khách hàng nhằm thực hiện kịp thời nghĩa vụ thanh toán hàng ngày, trên Tài khoản giao dịch CKPS.

f) Trường hợp DNSE đã hỗ trợ tạm ứng cho Khách hàng theo quy định tại Hợp đồng này nhưng Khách hàng không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ các khoản phải thanh toán đúng thời hạn theo thông báo của DNSE thì DNSE có quyền thực hiện bất kỳ hoặc toàn bộ phương thức nào theo quy định tại khoản 7, 8 Điều 2 Hợp đồng này để thu hồi các khoản phải thanh toán của Khách hàng, bao gồm cả quyền sử dụng tài sản ký quỹ của Khách hàng (bao gồm nhưng không giới hạn việc bán, chuyển giao tài sản ký quỹ, sử dụng làm tài sản bảo đảm hoặc để thanh toán cho mục đích khác hoặc cho bên thứ ba) mà không cần có sự chấp thuận của Khách hàng. DNSE có quyền phối hợp hoặc ủy quyền lại cho bên thứ ba thay mặt DNSE xử lý tài sản ký quỹ.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

 1. Nghĩa vụ của Khách hàng

a) Thực hiện đúng hạn và đầy đủ các nghĩa vụ Ký quỹ, Yêu cầu ký quỹ bổ sung, các yêu cầu về ký quỹ;

b) Chịu ràng buộc bởi Vị thế của CKPS và các lệnh giao dịch CKPS mà Khách hàng đã thực hiện;

c) Thanh toán cho DNSE các nghĩa vụ phải thanh toán, các khoản bồi thường (nếu có) phát sinh với Giao dịch CKPS theo Hợp Đồng này;

d) Bằng Hợp đồng này, Khách hàng đề nghị được nhận vô điều kiện các khoản hỗ trợ tạm ứng từ DNSE được tự động thanh toán vào Tài khoản giao dịch CKPS của Khách hàng theo quy định tại khoản 2 (e) Điều 4, mà không cần phải có thêm chữ ký hay xác nhận nào khác của Khách hàng để nhằm thanh toán Nghĩa vụ thanh toán hàng ngày, nghĩa vụ chi trả liên quan và có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ khoản hỗ trợ tạm ứng đó cùng các chi phí liên quan cho DNSE theo quy định tại Hợp đồng này và/hoặc thông báo của DNSE từng thời kỳ. Tại thời điểm khoản hỗ trợ tạm ứng được chuyển vào Tài khoản giao dịch CKPS của Khách hàng sẽ tự động phát sinh nghĩa vụ thanh toán khoản hỗ trợ tạm ứng và chi phí phát sinh liên quan (nếu có) của Khách hàng với DNSE.

e) Sử dụng mọi tài sản và nguồn thu khác của Khách hàng để thanh toán các nghĩa vụ cho DNSE trong trường hợp tiền và chứng khoán ký quỹ không đủ để thanh toán, chi trả cho các nghĩa vụ của Khách hàng.

f) Bằng Hợp đồng này, Khách hàng cam kết và tự nguyện chấp thuận cho DNSE được trích các khoản tiền trên Tài khoản/tiểu khoản của Khách hàng (bao gồm cả Tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở và giao dịch chứng khoán phái sinh) để thanh toán các nghĩa vụ mà khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ mà không cần có thêm văn bản đề nghị nào khác. Hợp đồng này có giá trị thay thế cho mọi văn bản/lệnh/đề nghị trích, rút tiền nào từ phía Khách hàng cho DNSE.Không chuyển nhượng, tặng, cho, thế chấp, cầm cố hoặc tạo lập các biện pháp bảo đảm khác đối với Tài sản ký quỹ trong Tài khoản CKPS;

g) Thực hiện Giao dịch CKPS (đặt lệnh, đóng, mở, duy trì Vị thế…) theo quy định của pháp luật, quy định của DNSE và Hợp Đồng này;

h) Hoàn trả cho DNSE toàn bộ phần tài sản đã tạm ứng và chịu mọi chi phí phát sinh liên quan trong trường hợp DNSE phải tạm ứng để thực hiện các hợp đồng CKPS có liên quan hoặc các công việc khác thay cho Khách hàng;

i) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của DNSE, quy định của pháp luật một cách chính xác, trung thực, kịp thời;

j) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và quy định tại Hợp Đồng này.

 1. Quyền của Khách hàng

a) Thực hiện các Giao dịch CKPS và hưởng các khoản lãi, lợi nhuận, quyền và lợi ích hợp pháp khác gắn liền với Tài khoản CKPS của Khách hàng.

b) Yêu cầu rút bớt tài sản ký quỹ trong Tài khoản CKPS của Khách hàng phù hợp với quy định của DNSE.

c) Khiếu nại, khởi kiện DNSE nếu vi phạm quy định tại Bản ĐKĐK CKPS này.

d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và quy định tại Hợp Đồng này

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của DNSE

 1. Quyền của DNSE

a) Thu các loại phí, các chi phí, nghĩa vụ tài chính phát sinh với Giao dịch CKPS theo quy định của DNSE hoặc do DNSE đã thực hiện thay Khách hàng.

b) Thay mặt Khách hàng thực hiện Giao dịch CKPS trong phạm vi ủy quyền theo quy định của DNSE.

c) Yêu cầu Khách hàng nộp đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ Ký quỹ, Yêu cầu ký quỹ bổ sung, các yêu cầu về ký quỹ khác cũng như mức ký quỹ, phương thức ký quỹ và thời hạn ký quỹ, mức bổ sung ký quỹ, phương thức bổ sung ký quỹ và thời hạn bổ sung ký quỹ, thay đổi tài sản ký quỹ, chuyển giao tài sản ký quỹ. DNSE không có nghĩa vụ thông báo trước về sự thay đổi này.

d) Toàn quyền xác định các tỷ lệ liên quan tới Giao dịch CKPS quy định tại Hợp Đồng này hoặc theo quy định của pháp luật.

e) Sử dụng tài sản ký quỹ của Khách hàng để thanh toán bất cứ khoản ký quỹ nào đối với Vị thế mở của Khách hàng với CCP và/hoặc Ngân hàng thanh toán, hoặc để thanh toán cho bất kỳ khoản lỗ nào từ một Vị thế của Khách hàng.

f) Đóng bất cứ Vị thế nào theo quy định tại Điều 4, các quy định khác của Hợp Đồng này.

g) Được toàn quyền quyết định việc xử lý tài sản ký quỹ của Khách hàng trong trong trường hợp Khách hàng mất khả năng thanh toán theo quy định của Hợp Đồng này, quy định của pháp luật.

h) Chủ động xử lý tài sản ký quỹ để thanh toán các khoản nợ, các nghĩa vụ tài chính của Khách hàng đối với DNSE với giá và thời điểm xử lý theo quyết định của DNSE.

i) Có quyền phong tỏa, giải tỏa chứng khoán trên Tài khoản ký quỹ của Khách hàng để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ của Khách hàng đối với DNSE và/hoặc Cơ quan có thẩm quyền.

j) Yêu cầu Khách hàng sử dụng mọi tài sản và nguồn thu của mình để thanh toán các nghĩa vụ cho DNSE trong trường hợp tiền và chứng khoán ký quỹ không đủ để chi trả cho các nghĩa vụ của Khách hàng.

k) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và quy định tại Hợp Đồng này.

 1. Nghĩa vụ của DNSE

a) Thực hiện các lệnh Giao dịch CKPS của Khách hàng.

b) Lưu giữ, quản lý tiền, chứng khoán phái sinh cho Khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

c) Cung cấp thông tin, sao kê tài khoản cho Khách hàng theo yêu cầu của Khách hàng.

d) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và quy định tại Hợp Đồng này.

Điều 7. Cam kết mặc định của Khách hàng

 1. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Hợp Đồng CKPS, Bản ĐKĐK CKPS này, các văn bản liên quan giữa Khách hàng và DNSE theo Hợp Đồng này và theo quy định của pháp luật.

 2. Khách hàng xác nhận rằng đã được DNSE tư vấn và giải thích rõ về Giao dịch CKPS, các rủi ro có thể phát sinh khi thực hiện Giao dịch CKPS; đồng thời cam kết đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và chấp nhận các rủi ro phát sinh về chứng khoán phái sinh và khi thực hiện Giao dịch CKPS, bao gồm nhưng không giới hạn:

a) Giao dịch CKPS là một giao dịch có rủi ro cao do sự biến động về giá của CKPS và sự biến động tài sản cơ sở (chứng khoán cơ sở). Một biến động nhỏ đối với giá CKPS cũng có thể có khả năng làm Khách hàng mất toàn bộ tài sản ký quỹ, tài sản khác. Trong trường hợp đó, Khách hàng sẽ phải thực hiện ký quỹ bổ sung để bổ sung cho bất kỳ khoản lỗ nào phát sinh từ Vị thế.

b) Trong trường hợp DNSEbị đình chỉ, tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tài sản ký quỹ của Khách hàng sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

c) Rủi ro trong việc mở/ đóng Vị thế và các khoản nợ phải trả trong trường hợp giao dịch dẫn đến thua lỗ.

d) Rủi ro liên quan đến việc không thể hủy lệnh Giao dịch CKPS theo điều kiện khách quan của thị trường.

e) Rủi do trong trường hợp Giao dịch CKPS bị ngăn chặn hoặc hạn chế theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo Hợp Đồng này.

f) Các rủi ro về hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến, rủi ro tắc nghẽn/gián đoạn hệ thống mạng, Rủi Ro Hệ Thống Bị Tấn Công Trái Phép, rủi ro lỗi ứng dụng/phần mềm.

g) Rủi ro con người.

h) Các rủi ro tiềm tàng khác.

 1. Khách hàng có đầy đủ năng lực dân sự và thẩm quyền để sử dụng dịch vụ Giao dịch CKPS này và tuân thủ các nghĩa vụ được quy định tại Bản ĐKĐK CKPS này và các phụ lục đi kèm.

 2. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa Khách hàng và Người được ủy quyền hợp pháp của Khách hàng thì Khách hàng và Người được ủy quyền hợp pháp của Khách hàng cam kết và đảm bảo không yêu cầu DNSE phải tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp dù trong bất kỳ trường hợp nào. Nếu DNSE phải tham gia theo yêu cầu của cơ quan quản lý thì Khách hàng và Người được ủy quyền hợp pháp của Khách hàng phải liên đới chịu các phí tổn của DNSE để tham gia.

 3. Khách hàng/Người được ủy quyền hợp pháp có trách nhiệm tự mình kiểm tra tình trạng giao dịch, số dư tiền, trạng thái lệnh, Giao dịch CKPS theo quy định tại Bản ĐKĐK CKPS này. Trừ khi được quy định khác tại Bản ĐKĐK CKPS này, mọi yêu cầu, thắc mắc của Khách hàng liên quan đến Tài khoản CKPS cũng như dịch vụ DNSE cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sai sót, gian lận, giao dịch trái thẩm quyền hoặc bất kỳ sự phản đối nào của Khách hàng, phải được gửi đến DNSE trong vòng 01 (một) ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch trên Tài khoản CKPS của Khách hàng. Sau thời hạn trên, Khách hàng mặc nhiên chấp nhận tình trạng giao dịch, tài sản trên Tài khoản CKPS của mình, và theo đó DNSE được giải phóng và miễn trừ khỏi mọi nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào được xác lập trên tài khoản của Khách hàng trừ các giao dịch mà Khách hàng đã thông báo theo đúng quy định tại điều này và đã được xác minh là có sai sót hoặc gian lận hoặc là giao dịch trái thẩm quyền.

 4. Khách hàng đảm bảo với DNSE rằng mọi thông tin cung cấp cho DNSE là trung thực và chính xác về mọi phương diện. Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp cho DNSE thông tin cá nhân và/hoặc thông tin liên lạc mới nhất của Khách hàng. DNSE không chịu trách nhiệm nếu Khách hàng không kịp thời cung cấp cho DNSE bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin cá nhân và/hoặc thông tin liên lạc của Khách hàng.

 5. Khách hàng đồng ý cho DNSE cung cấp các thông tin cá nhân và thông tin giao dịch của Khách hàng cho bất cứ cơ quan có thẩm quyền nào theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Vi phạm Các Điều khoản và Điều kiện về Dịch vụ Giao dịch Chứng khoán phái sinh

Trường hợp Khách hàng vi phạm bất kỳ quy định nào tại Hợp Đồng, Bản ĐKĐK CKPS này, Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán và bất kỳ thỏa thuận nào khác đã ký giữa DNSE và Khách hàng (dù có liên quan đến việc thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh hay không), DNSE có quyền chấm dứt ngay việc cung cấp dịch vụ theo Hợp Đồng và ĐKĐK CKPS này, đồng thời thực hiện các biện pháp bán và xử lý Tài khoản CKPS. Tuy nhiên, DNSE có thể tùy quyết định của riêng mình lựa chọn phương án gửi thông báo cho Khách hàng về thời hạn thực hiện sửa chữa vi phạm. Thời hạn yêu cầu sữa chữa vi phạm quy định tại Điều này có thể được gia hạn tùy theo quyết định của DNSE.

Điều 9. Hiệu lực Các Điều khoản và Điều kiện về Dịch vụ Giao dịch Chứng khoán Phái sinh

 1. Hợp Đồng CKPS chấm dứt trong các trường hợp sau:

a) Hai bên có thỏa thuận bằng văn bản về việc cùng chấm dứt dịch vụ;

b) Khi xảy ra vi phạm tại Điều 8 hoặc Khách hàng không sửa chữa vi phạm trong thời hạn thông báo;

c) Theo quy định của pháp luật hiện hành hoăc quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

d) Khách hàng chết, mất tích, mất năng lực dân sự, bị tuyên bố chết, mất tích (đối với cá nhân) hoặc mất tư cách pháp nhân (đối với tổ chức) như giải thể, phá sản theo quy định bởi cơ quan có thẩm quyền;

e) Khách hàng vi phạm quy định về Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ theo quy định tại Hợp Đồng CKPS mà không tiến hành ký quỹ bổ sung, khắc phục, sửa chữa các vi phạm trong khoảng thời gian quy định của DNSE theo thông báo của DNSE.

 1. Khi xảy ra các trường hợp nêu tại Khoản 1 Điều này (ngoại trừ các trường hợp nêu tại Điểm a và Điểm d), DNSE sẽ thông báo trước bằng văn bản cho Khách hàng về việc chấm dứt Hợp Đồng (trừ trường hợp khẩn cấp hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thực hiện ngay) và DNSE có quyền chủ động chấm dứt cung cấp dịch vụ mà không phải bồi thường bất kỳ thiệt hại nào cho Khách hàng. Không bị ảnh hưởng bởi việc chấm dứt dịch vụ, chấm dứt Hợp Đồng, tất cả các nghĩa vụ còn tồn đọng của Khách hàng đối với DNSE theo Hợp Đồng và, ĐKĐK CKPS sẽ được bảo lưu và sẽ chỉ được xem như hoàn thành khi Khách hàng thực hiện tất cả các nghĩa vụ đó với DNSE.

 2. Khách hàng cam kết và đồng ý rằng DNSE có toàn quyền tại bất kỳ thời điểm nào sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ toàn bộ hoặc từng phần, bất kỳ các nội dung nào của Bản ĐKĐK CKPS này (“Thay đổi”) và Khách hàng mặc nhiên chấp nhận với các Thay đổi đó với điều kiện là DNSE sẽ đưa ra thông báo về việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ đó. Thay đổi được thông báo cho Khách hàng thông qua một trong các phương thức do DNSE lựa chọn như: (i) gửi văn bản; hoặc (ii) điện thoại có ghi âm; hoặc (iii) thông báo tới Khách hàng qua phương tiện điện tử (như email, SMS, thông báo về tài khoản tại ứng dụng giao dịch điện tử của DNSE…); hoặc (iv) công bố trên website của DNSE, trước khi những Thay đổi hoặc bổ sung đó có hiệu lực. Việc Khách hàng không có ý kiến phản đối bằng văn bản gửi DNSE trước khi thay đổi có hiệu lực và/hoặc sử dụng dịch vụ Giao dịch CKPS khi các sửa Thay đổi này có hiệu lực (theo thông báo của DNSE) sẽ được xem là sự chấp nhận hoàn toàn của Khách hàng đối với các sửa Thay đổi đó. Nếu Khách hàng không đồng ý với bất kỳ sửa Thay đổi nào, thì Khách hàng phải thông báo cho DNSE bằng văn bản về việc hủy bỏ hoặc chấm dứt sử dụng dịch vụ Giao dịch CKPS với DNSE và/hoặc đóng Tài khoản CKPS.

 3. Hợp Đồng là một bộ phận không tách rời và gắn liền với Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán ký giữa Khách hàng và DNSE. Các nội dung không được quy định tại Hợp Đồng CKPS sẽ được thực hiện theo quy định tại Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán.

Last updated