Cài đặt cắt lỗ chốt lời trên web

I. CÀI ĐẶT CHO DEAL ĐANG MỞ

Tại màn hình Deal phái sinh đang mở, KH lựa chọn mục Cài lãi lỗ:

1. Cài đặt điều kiện theo tỷ lệ

Tỷ lệ lãi/lỗ: tỷ lệ cắt lỗ/chốt lời cần cài đặt tương ứng với khoảng điểm so với giá hòa vốn.

VD trên hình: Deal Mua (Long) 2HĐ mã VN30F2404 giá hòa vốn 1241.1, giá hiện tại 1231.7, tỷ lệ cắt lỗ -25% tỷ lệ chốt lời +28% Kích hoạt cắt lỗ khi lỗ -25% tương ứng khoảng cắt lỗ -60.5 điểm bằng lệnh Bán, giá kích hoạt 1180.6, giá đặt giá sàn 1126.3, khối lượng đặt 2HĐ, lỗ dự kiến -12,099,750 đồng. Kích hoạt chốt lời khi lãi +28% tương ứng khoảng chốt lời +67.8 điểm bằng lệnh Bán, giá kích hoạt 1308.9, giá đặt giá sàn 1126.3, khối lượng đặt 2HĐ, lãi dự kiến +13,551,721 đồng.

2. Cài đặt điều kiện theo khoảng điểm

Khoảng cắt lỗ/chốt lời: khoảng điểm cắt lỗ/chốt lời cần cài đặt tương ứng với tỷ lệ so với giá hòa vốn.

VD trên hình: Deal Mua (Long) 2HĐ mã VN30F2404 giá hòa vốn 1241.1, giá hiện tại 1229.5, khoảng cắt lỗ -79.5 điểm khoảng chốt lời +20.6 điểm Kích hoạt cắt lỗ khi lỗ -79.5 điểm tương ứng tỷ lệ cắt lỗ -32.87% bằng lệnh Bán, giá kích hoạt 1161.6, giá đặt giá sàn 1126.3, khối lượng đặt 2HĐ, lỗ dự kiến -15,910,400 đồng. Kích hoạt chốt lời khi lãi +20.6 điểm tương ứng khoảng chốt lời +8.49% điểm bằng lệnh Bán, giá kích hoạt 1261.7, giá đặt giá sàn 1126.3, khối lượng đặt 2HĐ, lãi dự kiến +4,109,600 đồng.

3. Tùy chỉnh đặt lệnh

Lệnh khớp ngay: Lệnh đóng deal khớp ngay với lệnh đối ứng giá tốt nhất đang có trên thị trường

  • Giá đặt = Giá trần với lệnh Mua

  • Giá đặt = Giá sàn với lệnh Bán

Loại lệnh theo giá tuỳ chọn: Lệnh đóng deal sẽ đặt theo giá có biên độ mà KH lựa chọn

  • KH nhập giá trị biên độ. Lệnh kích hoạt sẽ có Giá đặt = Giá kích hoạt + Biên độ

  • KH cần tự điều chỉnh giá trị mang dấu - hoặc dấu + theo nhu cầu

    Mang dấu -: giá đặt < giá kích hoạt

    Mang dấu +: giá đặt > giá kích hoạt

VD trong hình: Lệnh cắt lỗ sẽ được đặt với giá đặt 1158.37 biên độ -3.2 điểm so với giá kích hoạt 1161.6 Lệnh chốt lời sẽ được đặt với giá đặt 1266.17 biên độ +4.5 điểm so với kích hoạt 1261.7

Sau khi điều chỉnh các thông số, KH chọn lưu cài đặt, nhập mã OTP để xác nhận.

  • Hệ thống sẽ gửi thông báo pop-up xác nhận cài đặt thành công.

  • Để điều chỉnh lệnh chốt lời/cắt lỗ đã cài đặt, KH thao tác tương tự và thực hiện Lưu cài đặt.

II. CÀI ĐẶT MẶC ĐỊNH TRÊN TÀI KHOẢN

Tại màn hình deal đang nắm giữ, KH chọn biểu tượng cài đặt

KH chọn tab Chốt lời cắt lỗ và thực hiện cài đặt theo Tỷ lệ hoặc Khoảng cắt lỗ. Tỷ lệ lỗ và khoảng cắt lỗ được tính trên giá hòa vốn của deal.

KH thực hiện lưu cài đặt và xác nhận OTP. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo cài đặt thành công.

Lưu ý: - Lệnh chốt lời sẽ chỉ kích hoạt khi Deal đang có lãi. - Lệnh cắt lỗ sẽ chỉ kích hoạt khi Deal đang lỗ. - Khi hệ thống đã kích hoạt lệnh chốt lời/cắt lỗ thì lệnh cắt lỗ/chốt lời đã đặt sẽ không được kích hoạt.

Lưu ý: - Lệnh chốt lời sẽ chỉ kích hoạt khi Deal đang có lãi. - Lệnh cắt lỗ sẽ chỉ kích hoạt khi Deal đang lỗ. - Khi hệ thống đã kích hoạt lệnh chốt lời/cắt lỗ thì lệnh cắt lỗ/chốt lời đã đặt sẽ không được kích hoạt.

Last updated