Call Margin - Force Sell PS

KH có thể theo dõi tỷ lệ hiện tại của deal tại màn hình Sở hữu, tab Phái sinh. Tại đây, KH có thể thấy tỷ lệ cọc và giá tương ứng với các trạng thái cảnh báo và xử lý.

Tỷ lệ deal = Tài sản ròng của deal/ Tài sản theo giá thị trường của deal

Tài sản ròng của deal = Cọc đã nộp - Nợ và lãi thấu chi của vị thế còn lại - Phí và thuế đóng dự tính của vị thế còn lại - Lỗ trong ngày của vị thế còn lại

Tài sản theo giá thị trường của deal = Khối lượng mở * giá thị trường * hệ số nhân

KH sẽ nhận được thông báo Call Margin (có thông tin số tiền cần nộp) và Force Sell phái sinh khi deal chạm tỷ lệ cảnh báo và xử lý. Khi đó, khách hàng cần nộp bổ sung cọc vào deal.

Lưu ý:

- Giá xử lý khi Call Margin sẽ là giá trần/sàn theo chiều mua/bán.

- Khi Force Sell, hệ thống sẽ đặt lệnh xử lý số hợp đồng tương ứng để đưa tỷ lệ cọc về tỷ lệ an toàn

Ngoài ra, KH có thể bật tính năng tăng tỷ lệ Deal tự động, hệ thống sẽ tự động bổ sung cọc ngoài Deal vào trong Deal để tăng tỷ lệ thực tế, chi tiết tính năng tham khảo tại đây.

Last updated