ENTRADE X
Search
K

3.2. Thông tin tiểu khoản

Lấy danh sách tiểu khoản giao dịch
URL
Method
https://services.entrade.com.vn/dnse-order-service/accounts
GET

Resquest header

Field
Type
Description
Authorization
Bearer <JWT token>

Resquest body

Field
Type
Description
N/A

Response body

Field
Type
Description
accounts
Account list
Danh sách các tiểu khoản

Account

Field
Type
Description
id
String
Mã tiểu khoản
custodyCode
String
Số lưu ký
investorId
String
Mã khách hàng
accountTypeName
String
Tên tiểu khoản
derivativeAccount
Bolean
Đã đăng ký giao dịch phái sinh chưa?
<others>
cURL
curl --location --request GET 'https://services.entrade.com.vn/dnse-order-service/accounts' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'authorization: Bearer <jwt_token_from_login_API_response_step_2.1>'