3.2. Thông tin tiểu khoản

Lấy danh sách tiểu khoản giao dịch

URL

Method

https://services.entrade.com.vn/dnse-order-service/accounts

GET

Resquest header

Field

Type

Description

Authorization

Bearer <JWT token>

Resquest body

Field

Type

Description

N/A

Response body

Field

Type

Description

accounts

Account list

Danh sách các tiểu khoản

Account

Field

Type

Description

id

String

Mã tiểu khoản

custodyCode

String

Số lưu ký

investorId

String

Mã khách hàng

accountTypeName

String

Tên tiểu khoản

derivativeAccount

Bolean

Đã đăng ký giao dịch phái sinh chưa?

<others>

curl --location --request GET 'https://services.entrade.com.vn/dnse-order-service/accounts' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'authorization: Bearer <jwt_token_from_login_API_response_step_2.1>'

Last updated