5.1. Danh sách gói vay

Path param

Field

Type

Description

account

Mã tiểu khoản

Resquest header

Field

Type

Description

Authorization

Bearer <JWT token>

Resquest body

Field

Type

Description

N/A

Response body

Field

Type

Description

loanPackages

Loan Package List

Danh sách các gói vay

Loan Package

Field

Type

Description

id

Double

Mã gói vay

name

String

Tên gói vay

source

String

Nguồn gói vay

initialRate

Double

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu

maintenanceRate

Double

Tỷ lệ duy trì (call margin)

liquidRate

Double

Tỷ lệ xử lý (bán xử lý)

tradingFee

Trading fee

Thông tin phí giao dịch

symbolTypes

String array

Các mã áp dụng gói vay

curl --location --request GET 'https://services.entrade.com.vn/dnse-order-service/accounts/<account>/derivative-loan-packages' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'authorization: Bearer <jwt_token_from_login_API_response_step_2.1>'

Last updated