ENTRADE X
Search
K

5.1. Danh sách gói vay

Path param

Field
Type
Description
account
Mã tiểu khoản

Resquest header

Field
Type
Description
Authorization
Bearer <JWT token>
Resquest body
Field
Type
Description
N/A

Response body

Field
Type
Description
loanPackages
Loan Package List
Danh sách các gói vay
Loan Package
Field
Type
Description
id
Double
Mã gói vay
name
String
Tên gói vay
source
String
Nguồn gói vay
initialRate
Double
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu
maintenanceRate
Double
Tỷ lệ duy trì (call margin)
liquidRate
Double
Tỷ lệ xử lý (bán xử lý)
tradingFee
Trading fee
Thông tin phí giao dịch
symbolTypes
String array
Các mã áp dụng gói vay
cURL
curl --location --request GET 'https://services.entrade.com.vn/dnse-order-service/accounts/<account>/derivative-loan-packages' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'authorization: Bearer <jwt_token_from_login_API_response_step_2.1>'