VI. Đổi mật khẩu

Để thực hiện thay đổi mật khẩu đăng nhập, KH có thể thực hiện trên App hoặc Web Entrade X. Hướng dẫn chi tiết tại đây.

Last updated