Trả nợ Deal chủ động trên Website

Bước 1: Tại tab Deal nắm giữ, chọn Cổ phiếu, chọn vào Deal muốn trả nợ

Chọn Trả nợ

Bước 2: Nhập số tiền trả nợ mong muốn

  • Tổng tiền phải trả: Tổng gốc vay và lãi vay tại thời điểm hiện tại

  • Tạm thu tự động: Khoản dự thu ở tiền bán chờ về

  • Phải trả còn lại: Khoản nợ còn lại thực tế phải trả

  • Hệ thống ưu tiên trả hết “Phải trả còn lại”, sau đó mới trả đến “Tạm thu tự động”

Sau khi điền số tiền KH có thể chọn Chi tiết để xem chi tiết số tiền được phân bổ vào trả nợ gốc và nợ lãi. Hệ thống sẽ ưu tiên chọn các khoản nợ có ngày đến hạn gần nhất để trả nợ. KH chọn Tiếp tục.

Chọn Xác nhận và thực hiện xác nhận OTP

Ngay khi KH thực hiện trả nợ thành công, tỷ lệ Deal sẽ được cập nhật trên ứng dụng của Khách hàng.

Lưu ý: Nợ dự thu sẽ được tính như sau: Nợ dự thu = Nợ tại thời điểm bán * khối lượng bán / tổng khối lượng trước khi bán

Last updated